Động lực của phát triển và đổi mới

(Baonghean) - Cách đây 65 năm, ngày 11/6/1948, trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra: “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Ngày 22/12/2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước nhằm nâng cao vị trí, vai trò, sự cần thiết của thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 65 năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, tự lực, tự cường, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn. Tại Nghệ An, phong trào thi đua ái quốc đã phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực và sức mạnh to lớn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bác đã hướng lời kêu gọi tới tất cả mọi người, “Bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước là mỗi người hãy làm tốt những việc làm cụ thể hàng ngày trên cương vị công tác của mình. “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…

Cách làm là: dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mang tính thời sự, đúng trong mọi hoàn cảnh và dẫn đường cho cách thức phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua thực tiễn cách mạng, 65 năm qua, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sức lan tỏa và ảnh hưởng không nhỏ của phong trào thi đua yêu nước nhiều năm qua luôn luôn thể hiện là động lực của cách mạng, động lực của phát triển và đổi mới, đúng theo lời Bác dặn: “Thi đua yêu nước là biểu hiện lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, thi đua yêu nước là cốt cách, phẩm chất đạo đức của người Việt Nam yêu nước”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể của tỉnh ta đã phát động các phong trào thi đua mang tính toàn diện, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, QPAN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đã đề ra.

Tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các khâu yếu, việc khó đang cần giải quyết. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua: Chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống tinh thần, đẩy nhanh nhịp sống, lao động, học tập và làm việc của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trước yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong năm 2013, phong trào thi đua yêu nước được Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát động rộng khắp trên các lĩnh vực. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” được tổ chức bằng các hình thức thích hợp, tiết kiệm, kết hợp với việc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cơ quan, đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19/5/2013) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/2013).

Để thiết thực kỷ niệm sự kiện này, tỉnh ta đã ban hành Kế hoạch công tác tuyên  truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2013). Thông qua công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đồng thời, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tự giác, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực  đời sống  xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Một nội dung thi đua mà mọi cấp, mọi ngành, mọi người phải thực hiện và phải cố gắng làm cho tốt, đó là thực hành cần, kiệm, liêm, chính, nền tảng của đời sống mới, nền tảng của thi đua ái quốc, đồng thời kiên quyết chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Đây là vấn đề trung tâm của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cũng là nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Làm được điều này, chúng ta mới tạo được sự bền vững, ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn.


Lê Thanh