.

Con Cuông tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/9, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), huyện Con Cuông  đã đạt được một số kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị hai cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu, con đường mà Bác Hồ, Đảng ta đã lựa chọn, tham gia tích cực vào quá trính CNH-HĐH đất nước, năng lực, trình độ lãnh đạo quản lý kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, năng động sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Hiện nay Ban chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông có 37 đồng chí, Ban Thường vụ có 11 đồng chí, Ủy viên BCH Đảng bộ cấp cơ sở có 320 đồng chí, từ năm 2011 đến năm 2016, toàn Đảng bộ huyện có 73 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, từ năm 2010 đến 2016 toàn Đảng bộ có 101 đảng viên và 4 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên liên quan đến chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tường Vi
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tường Vi

Hội nghị cũng đánh giá công tác xếp loại đảng viên, lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác quy hoạch, công tác luân chuyển, tuyển chọn, tiếp nhận, thu hút cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ... Từ năm 2010 đến nay toàn huyện có 396 cán bộ được đào tạo về lý luận chính trị.

Hội nghị cũng chỉ rõ việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, nhất là cấp cơ sở chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, mới chỉ tập trung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa quan tâm chú ý đến quy hoạch cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Do đó chất lượng quy hoạch cán bộ chưa cao, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu, chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng cán bộ nên nhiều nơi vừa mới quy hoạch xong nhưng khi làm công tác nhân sự vẫn bị động, lúng túng, không chọn được cán bộ. Một số trường hợp luân chuyển trái ngành trái nghề làm hạn chế sự đóng góp của cán bộ vào nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đề ra mục tiêu công tác cán bộ từ nay đến năm 2030, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có tư duy sáng tạo đổi mới trong chuyên môn đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước...

Tường Vi

;
.
.