.

Trăn trở trong quy hoạch mạng lưới trường lớp

(Baonghean) - Quy hoch mng lưới trường lp là mt ch trương ln ca ngành GD&ĐT trong vic sáp nhp, chia tách các trường hc cũ thành các trường mi, nhm to điu kin tt cho vic đầu tư xây dng cơ s vt cht, nâng cao cht lượng dy và hc. Tuy nhiên, vic quy hoch này cn phi được thc hin trên cơ s thc tế, đặc thù ca tng địa phương.


Tr li Trường THCS Đại Minh (Yên Thành) sau 4 năm, trường được sáp nhp t Trường THCS Đại Thành và THCS Minh Thành. Đây là 1 trong 4 trường THCS trên địa bàn huyn Yên Thành được sáp nhp t năm hc 2008-2009 đến năm hc 2010-2011. Thy Tô Viết Thiết - Hiu trưởng nhà trường phn khi cho biết: Sau khi sáp nhp, hc sinh đến trường đầy đủ, cht lượng dy hc ngày càng được nâng lên. Năm hc 2011-2012, trường có 14 lp vi 459 hc sinh, trong đó Đại Thành 138 hc sinh, Minh Thành 318 hc sinh, Lý Thành 3 hc sinh, vi 46 CBGV.

Trên din tích trường cũ 7.875 m2 khi mi sáp nhp, hin nay trường được đầu tư cơ bn v cơ s vt cht. Đã xây dng thêm 1 nhà hc cao tng 10 phòng, nâng tng s phòng hc lên 22; sa cha 6 phòng hc cp 4 cũ thành 7 phòng hc đa chc năng, m rng thêm 3.000m2 sân TDTT, đạt bình quân 23,7m2/hc sinh, nâng din tích trường lên 10.875m2.
                     Thăm Trường mầm non xã Yên Na (Tương Dương).


Không ch riêng huyn Yên Thành, hin toàn tnh có 1.581 trường hc t bc mm non đến giáo dc chuyên nghip, ch tính t năm hc 2008-2009 đến năm hc 2011-2012 đã có 32/51 trường tiu hc, 74/137 trường THCS thc hin sáp nhp trường theo quy hoch. Hu hết các trường sau sáp nhp, v cơ s vt cht được đầu tư đồng b, t l hc sinh đến trường cơ bn n định, cht lượng dy và hc có nhiu chuyn biến tt.


Mt khác, hin nay, tùy theo nhu cu hc tp ca hc sinh, nhiu trường cũng nhanh chóng được thành lp mi. Ngay như TP Vinh, t nhiu năm qua, hin tượng quá ti các trường mm non đã khiến nhu cu tìm trường cho con em ca các bc ph huynh rt vt v. Vì thế, để đáp ng nhu cu đó, mi đây thành ph đã có quyết định thành lp thêm 3 trường mm non tư thc, d kiến s đi vào hot động t năm hc 2012-2013. Vic thành lp mi các trường mm non ngoài công lp phù hp vi quy hoch phát trin giáo dc, gim bt áp lc cho các trường công lp và thc hin huy động xã hi hóa, gim bt gánh nng cho ngân sách.


Vic thc hin quy hoch mng lưới trường hc là mt ch trương ln, tuy nhiên theo ông Lê Văn Ng - Giám đốc S GD&ĐT cho biết: Bên cnh kết qu đạt được, công tác quy hoch mng lưới trường hc trên địa bàn cũng gp không ít khó khăn, trong đó có th k đến vic tuyên truyn nâng cao nhn thc trong công tác quy hoch mng lưới trường lp đến tn mi người dân có lúc còn hn chế.

Ti mt s địa phương, mt s cán b, đảng viên và nhân dân chưa ý thc được tm quan trng ca công tác quy hoch nên nh hưởng đến l trình; giáo viên dôi dư nhiu, vic thc hin sáp nhp trường chưa th hin được hiu qu v tiết kim biên chế trong thi đim hin nay; ngun kinh phí đầu tư xây dng cơ s vt cht còn hn chế, nhiu trường sau sáp nhp không có điu kin quy hoch v mt đim trường, vì vy nh hưởng không nh đến công tác dy và hc; mt s nơi, đặc bit là TP Vinh không có qu đất để xây dng trường sau sáp nhp... Đối vi địa bàn min núi, do nhng khó khăn đặc thù như: địa hình b chia ct, dân cư sng phân tán nên khó khăn cho vic quy hoch các đim trường vi đủ s lp và hc sinh theo quy định.


Vì vy, để công tác quy hoch trường hc đạt hiu qu, đảm bo đúng l trình, thi gian ti, S GD&ĐT cn tiếp tc kho sát, đánh giá để ch đạo các địa phương khc phc nhng khó khăn, vi nhng nơi đặc thù cn có s điu chnh phù hp. Quan tâm ch đạo xây dng các trường bán trú dân nuôi, to điu kin cho giáo dc min núi phát trin. B trí phù hp đối vi các giáo viên dôi dư. Vi các địa phương, các trường cn n lc khc phc nhng khó khăn mang tính đặc thù để huy động các ngun lc h tr, tuyên truyn vn động người dân đồng tình ng h vic quy hoch mng lưới trường lp sát đúng, phù hp vi thc tế địa phương để đảm bo phc v tt công tác dy và hc trên địa bàn.


Đặng Cường
;
.