.

Triệu tập kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

.
(Baonghean.vn) – Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII có thông báo (số 57/TB-HĐND ngày 29/6/2016) triệu tập kỳ họp thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức trong hai ngày rưỡi (2,5 ngày), từ ngày 14/12/2016 đến ngày 16/12/2016 tại thành phố Vinh.
 
Kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác cán bộ và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để có kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp.
 
Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
 
I. KỲ HỌP XEM XÉT CÁC BÁO CÁO:
 
1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
2. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
3. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2016; nhiệm vụ năm2017.
 
4. Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2015; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; báo cáo về xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020;
 
5. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
6. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
7. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
8. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
9. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016; kế hoạch đầu tư công năm 2017.
 
10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
11. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
13. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.
 
14. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII (có báo cáo tóm tắt trình bày tại Hội trường).
 
15. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (cỏ báo cáo tóm tắt trình bày tại Hội trường). 
 
16. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết (có báo cáo tóm tăt trình bày tại Hội trường).
 
17. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2016; nhiệm vụ năm 2017 (cổ báo cáo tóm tắt trình bày tại Hội trường).
 
18. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2016; nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo tóm tắt trình bày tại Hội trường).
 
19. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.
 
20. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp (có báo cáo tóm tắt trình bày tại Hội trường).
 
II. KỲ HỌP DỰ KIẾN THÔNG QUA 38 NGHỊ QUYẾT:
 
1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
 
2. Nghị quyết về việc bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
 
3. Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021.
 
4. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh.
 
5. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2017.
 
6. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh.
 
7. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
 
8. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017.
 
9. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
 
10. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015.
 
11. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017.
 
12. Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.
 
13. Nghi quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020.
 
14. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.
 
15. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
16. Nghị quyết về Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên mặt nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2035.
 
17. Nghị quyết về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liên với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
18. Nghị quyết về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiêt; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
19. Nghị quyết về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
20. Nghị quyết về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
21. Nghị quyết về phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
22. Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
23. Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
24. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triến hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
25. Nghị quyết về bổ sung và điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
26. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017.
 
27. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội năm 2017.
 
28. Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú; Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
29. Nghị quyết về số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và chế độ, chính sách đôi với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
30. Nghị quyết về số lượng và mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
31. Nghị quyết về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
32. Nghị quyết về Đề án thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An.
 
33. Nghị quyết về giải tỏa hành lang giao thông.
 
34. Nghị quyết về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
35. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
36. Nghị quyết quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
37. Nghị quyết quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn, làm căn cứ xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn hàng năm cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.
 
38. Nghị quyết quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
;
.