.

[Infographic] Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2017

.

(Baonghean.vn) - Kế thừa những quả năm 2016, Nghệ An đã đặt ra nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 - năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

An Nhân - Hữu Quân

;
.
.