.

Cần quan tâm tôn vinh những người lao động trực tiếp có thành tích

.

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra sáng 23/12.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương các điểm cầu tỉnh,thành trên cả nước.

Về phía đầu cầu Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2016, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được nâng lên. Công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng được tăng cường.

 

Bà Trần Thị Hà – Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương
Bà Trần Thị Hà - Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục được kiện toàn, đối mới hoạt động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể trung ương và các địa phương.

Nhìn chung các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong cả nước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

 

Thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, người dân Bắc Thành(Yên Thành) nạo vét kênh mương nội đồng.
Thi đua xây dựng nông thôn mới là phong trào được triển khai hiệu quả hiện nay trên địa bàn Nghệ An. Trong ảnh người dân Bắc Thành (Yên Thành) nạo vét kênh mương nội đồng (Ảnh tư liệu).

Công tác thi đua khen thưởng đươc các cấp,các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Công tác khen thưởng đã khuyến khích kịp thời các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, học tập, công tác và chiến đấu, xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến, công tác cải cách thủ tục hành chính, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được quan tâm; đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thi đua khen thưởng các cấp.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Kinh nghiệm trong công tác phát hiện nhân tố điển hình tiên tiến; vai trò, vị trí và kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển KT-XH các địa phương; vai trò của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước …

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao, biểu dương những kết quả đã đạt trong công tác thi đua khen thưởng
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao, biểu dương những kết quả đã đạt của công tác thi đua khen thưởng trong năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao, biểu dương những kết quả đã đạt trong công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm qua.

Đồng thời, thống nhất với những đánh giá về tồn tại hạn chế của công tác thi đua khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương như: Một số nơi công tác thi đua khen thưởng chưa được các cấp, ngành quan tâm đúng mức. Phong trào thi đua chưa thường xuyên liên tục, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng tuy đã được quan tâm đào tạo nhưng chất lượng chưa đồng đều, công tác thẩm định để đề nghị thành tích khen thưởng chưa đảm bảo chặt chẽ. Khen thưởng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý còn chiếm tỷ lệ cao; chưa có nhiều giải pháp để nắm bắt thông tin về thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng ... 

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng đề nghị, công tác thi đua khen thưởng trong năm tới, cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng đạo đức HCM, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp, ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Các bộ, ngành địa phương cần tập trung đánh giá về hình thức thực hiện luật thi đua khen thưởng, làm rõ những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các nội dụng cần sửa đổi bổ sung, tập trung xây dựng các quy định khen thưởng cho phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước; tạo động lực thi đua khen thưởng trực tiếp ở các cấp và cấp cơ sở. Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn khen thưởng, chú trọng tạo điều kiện để những công chức, viên chức người lao động trực tiếp có thành tích được vinh danh được khen thưởng xứng đáng; đặc biệt là ở các vùng đặc thù. 

Các bộ, ban ngành, địa phương cần có kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm 2017, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có nội dung tiêu chí cụ thể rõ ràng, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra. Việc phát động các phong trào thi đua cần thiết thực, hiệu quả bảo đảm dân chủ trong bình chọn các danh hiệu thi đua và  các hình thức khen thưởng. 

Đối với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động các Bộ, ngành địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị  trong thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét về nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, các bộ, ban ngành, địa phương thực hiện các chương trình khen thưởng cần theo đúng các quy định của pháp luật về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; xem xét các cá nhân, tập thể thực sự tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng./.

Đinh Nguyệt

 

;
.
.