.

Nguyễn Đình Thục và những việc làm vi phạm nghiêm trọng giáo luật

.
;
.
.