.

Khai quật khảo cổ tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 
 Hiện trường khai quật  khu vực Điện kính thiên năm 2015. (Ảnh: HT)
 
Thời gian khai quật sẽ bắt đầu từ ngày 15/1 đến 30/12/2016. Diện tích khai quật là 980m². Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao ông Tống Trung Tín, Viện Khảo cổ học chủ trì khai quật.
 
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
 
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
 
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.
 
Theo ĐCSVN
 
;
.
.