Áp dụng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017

(Baonghean) - BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 157/BHXH-QLT gửi Thủ trưởng các đơn vị sử dung lao động về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 153/2016/NĐ-CP là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng và trả lương cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường và công việc giản đơn nhất, cụ thể:

- Mức 2.900.000 đồng/tháng/người áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Vinh (vùng III);

- Mức 2.580.000 đồng/tháng/người áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An (vùng IV).

Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 153/2016/NĐ-CP thì tiền lương ghi trên hợp đồng lao động thấp nhất phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu tại mục 1 công văn này.

Người lao động làm thủ tục cấp sổ BHXH tại Bảo hiểm xã hội Nghệ An. (Ảnh tư liệu)

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Ví dụ: Doanh nghiệp (A) hoạt động trên địa bàn xã (X) huyện (M), tỉnh (T). Tháng 4/2017, thành lập mới huyện (Y) thuộc tỉnh (T) gồm có xã (X) của huyện (M) và 9 xã của huyện (Z). Trước tháng 04/2017, huyện (M) áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 2.580.000 đồng/tháng/người; huyện (Z) áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 2.900.000 đồng/ tháng/ người. Căn cứ quy định trên, từ tháng 4/2017 doanh nghiệp (A) áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 2.900.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định153/2016/NĐ-CP (áp dụng mức lương tối thiểu vùng III).

Ví dụ: Doanh nghiệp (B) hoạt động trên địa bàn xã (C) huyện K. Tháng 05/2017 thành lập thành phố (H) trực thuộc tỉnh gồm có xã (C) huyện (K) và 9 phường thuộc thị xã (E). Trước tháng 05/2017 huyện (K) và thị xã (E) đều áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 2.580.000 đồng/tháng/người (vùng IV). Căn cứ quy định trên từ tháng 05/2017 doanh nghiệp (B) áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 2.900.000 đồng/ tháng/ người (vùng III).

P.V

(Tổng hợp)