BAC A BANK thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 27/02/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) sẽ nhận đăng ký mua trái phiếu đợt 2, theo phương thức phân phối trực tiếp thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính trên toàn quốc.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức phát hành trái phiếu có trụ sở chính ở số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0383.844.277, Số fax: 0383.841.757, Website: www.baca-bank.vn.

BAC A BANK có vốn điều lệ 8.133.863.400.000 đồng (Tám nghìn một trăm ba mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng). Mã cổ phiếu: BAB. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 119962.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/11/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã số: 6419

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Các sản phẩm/dịch vụ chính của BAC A BANK:

* Sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng cá nhân: tiền gửi, cho vay, thanh toán, dịch vụ thẻ, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

* Sản phẩm/dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp: tiền gửi, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

BAC A BANK thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng ảnh 1

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức phát hành trái phiếu có trụ sở chính ở số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: BAB

I. Mục đích chào bán:

Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bắc Á là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022.

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo các quy định pháp luật hiện hành.

3. Mã trái phiếu: sẽ được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi Ngân hàng TMCP Bắc Á hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 25.646.000 (Hai mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn) trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của đợt 1 là 13.646.000 (Mười ba triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn) trái phiếu, trong đó:

- Trái phiếu BAB202202-7L: 6.945.500 trái phiếu.

- Trái phiếu BAB202202-7C: 13.686.000 trái phiếu.

- Trái phiếu BAB202202-8C: 5.014.500 trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.564.600.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm sáu mươi bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng), đã bao gồm 1.364.600.000.000 VND (Một nghìn ba trăm sáu mươi bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng) còn lại chưa phát hành của đợt 1, trong đó:

- Trái phiếu BAB202202-7L: 694.550.000.000 VND.

- Trái phiếu BAB202202-7C: 1.368.600.000.000 VND.

- Trái phiếu BAB202202-8C: 501.450.000.000 VND.

7. Kỳ hạn trái phiếu (Đợt 2):

- Trái phiếu BAB202202-7L, kỳ hạn là 07 (bảy) năm.

- Trái phiếu BAB202202-7C, kỳ hạn là 07 (bảy) năm.

- Trái phiếu BAB202202-8C, kỳ hạn là 08 (tám) năm.

BAC A BANK thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng ảnh 2

Khách hàng giao dịch tại BAC A BANK. Ảnh: BAB

8. Lãi suất (Đợt 2):

- Trái Phiếu BAB202202-07L: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,1%/năm.

- Trái Phiếu BAB202202-07C: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,3%/năm.

- Trái Phiếu BAB202202-08C: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,5%/năm

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện quyền mua lại tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất trái phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn trái phiếu như sau:

- Trái phiếu BAB202202-07L: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu + 3,1%/năm.

- Trái phiếu BAB202202-07C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu + 3,3%/năm.

- Trái Phiếu BAB202202-08C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu + 3,5%/năm.

Trong đó, “Lãi suất Tham Chiếu”: Dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi suất Tham Chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Tổ Chức Phát hành sẽ công bố trên trang thông tin điện tử (website) về kết quả xác định Lãi suất cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi ít nhất 01 (một) ngày làm việc. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý và cam kết rằng kết quả xác định Lãi suất Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ được áp dụng đối với toàn bộ Trái Phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng.

Nếu pháp luật quy định cụ thể mức lãi suất Trái Phiếu tối đa và mức lãi suất Trái Phiếu thỏa thuận tại Bản cáo bạch này cao hơn mức lãi suất tối đa, thì mức lãi suất Trái Phiếu tối đa được phép theo quy định của pháp luật sẽ được áp dụng kể từ ngày quy định đó có hiệu lực.

Ngày Xác Định Lãi suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

BAC A BANK thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng ảnh 3

BAC A BANK nhận giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2022. Ảnh: BAB

9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 12 (mười hai) tháng.

10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối (Đợt 1): Trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Bắc Á trên toàn quốc.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Số lượng đặt mua tối thiểu 500 (Năm trăm) Trái Phiếu hoặc bội số của 500 (Năm trăm) Trái Phiếu.

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế: Số lượng đặt mua tối thiểu 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu hoặc bội số của 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 27/02/2023

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc.

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 27/02/2023.

16. Ngày phát hành: 27/02/2023 (là ngày kết thúc việc nhận tiền mua trái phiếu).

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Số tài khoản:12410003503315

- Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bắc Á.

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải trên:

- Trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á: www.baca-bank.vn;

- Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Chứng khoán ACB: www.acbs.com.vn.

BAC A BANK thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng ảnh 4

BAC A BANK thường xuyên có các chương trình ưu đãi, thu hút khách hàng. Ảnh: BAB

19. Đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết trái phiếu

Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán ra công chúng sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hay còn gọi là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán. Trái phiếu sẽ được giao dịch chính thức sau khi các Cơ quan quản lý chấp thuận các thủ tục nêu trên.

III. Các tổ chức liên quan:

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM.

- Điện thoại: (028) 7300 7000 Fax: (028)7300 3751

2. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84.24) 3824 1991 Fax: (84.24) 3825 3973

Tin mới

Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023

Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023

(Baonghean.vn) - Lực lượng của U19 Sông Lam Nghệ An năm nay có sự ghép nối của 3 lứa tuổi và họ chỉ có một thời gian ngắn để hòa nhập cùng nhau. Tuy nhiên, qua trận đấu mở màn Giải U19 Quốc gia 2023, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã mang đến những điểm sáng đáng để chờ đợi.