Báo cáo nhanh công tác chỉ đạo đối phó, khắc phục cơn bão số 2