Báo Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ  tư  Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan báo Nghệ An tham dự Hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An quán triệt các nội dung Nghị quyết.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: Hoài Thu.

Trước khi quán triệt 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan nêu 3 yêu cầu của việc ban hành Nghị quyết lần này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và đây cũng là bước tiếp nối Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Trong 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, cán bộ, nhân viên, phóng viên Báo Nghệ An cần chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng về niềm tin, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng...

Đấu tranh với việc sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. 

Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng…

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An quán triệt các nội dung Nghị quyết lần thứ tư Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Hoài Thu.

Đối với 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thực hiện vai trò của cơ quan báo đảng cần thường xuyên nhắc nhở, chỉnh đốn về các biểu hiện như tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, không sâu sát cơ sở, gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; rượu chè bê tha,..

Trong 9 biểu hiện về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An cần nắm rõ các biểu hiện mà Nghị quyết đã chỉ ra để nghiêm túc thực hiện, tuyên truyền, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với tôn chỉ, mục đích của Đảng.

Đối với mỗi biểu hiện, đồng chí Tổng Biên tập Báo Nghệ An liên hệ cụ thể, gắn chặt với vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Báo Nghệ An, của từng phòng chuyên môn, chỉ ra những biểu hiện cần nghiêm túc chấn chỉnh, loại bỏ để từ đó kiểm điểm, điều chỉnh và vận dụng vào quá trình tiếp thu, bồi  dưỡng lý luận chính trị và thực hiện công tác chuyên môn gắn với vai trò, nhiệm vụ của cơ quan báo đảng.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tiếp thu các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu.

Trong đó đồng chí Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Báo Nghệ An cần phải làm việc, công tác với mục tiêu tuyên truyền, lan tỏa mục tiêu, quan điểm và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới các tầng lớp nhân dân.

Sau khi quán triệt nội dung Nghị quyết, cơ quan Báo Nghệ An sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan.

Hoài Thu