Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành bế mạc đại hội.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Ý kiến thảo luận tại đại hội, ngoài tiếp tục đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội Đảng cấp trên, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, mục tiêu tổng quát được xác định cho nhiệm kỳ 5 năm tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ và trách nhiệm của hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí khát vọng vươn lên, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo.

Đồng chí Phan Đức Sơn điều hành phần biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng xác định 3  đột phá trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua giáo dục, bồi dưỡng gắn sàng lọc, thay thế cán bộ có năng lực yếu, không phát huy được vị trí việc làm, uy tín thấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện.

- Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng các hình thức đào tạo nghề cho thanh, thiếu niên trên địa bàn toàn huyện một cách thiết thực, có chất lượng.
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là một trong những nội dung đột phá mà Đảng bộ huyện Tương Dương đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thoát nghèo, nâng cao vai trò chủ thể của nhân dân, phát triển toàn diện nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các chương trình, nội dung đề ra và tiến hành bế mạc Đại hội.

Ra mắt Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa trước Đại hội và Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua cũng như tâp trung khắc phục những hạn chế, khó khăn; xây dựng khối đoàn kết, cộng sự, phát huy trí tuệ của tập thể, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Bên cạnh sự đoàn kết, trí tuệ tập thể cấp ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng kêu gọi phòng, ban, ngành của huyện, các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trong toàn huyện tiếp tục nỗ lực, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chung sức, chung lòng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII , nhiệm kỳ 2020 -2025 đi vào cuộc sống với kết quả cao nhất.