Bí thư cấp ủy cấp huyện không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tri số 13-TT/TU về Đại hội Đảng các cấp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành ngày 28/10 vừa qua.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh tư liệu Thành Duy

Theo đó, đối với cơ cấu cấp ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Cấp ủy khóa mới phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến.

Cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp. Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện.

Thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cấp ủy cấp huyện trở lên đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu 3 độ tuổi trong thường trực cấp ủy.

Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên; tỉ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ cấu, tỉ lệ theo đúng quy định.

Cơ cấu cấp ủy, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và việc đổi mới cấp ủy trong lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và một số đơn vị đặc thù căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị và phải đảm bảo tiêu chuẩn chung theo quy định.