#Bộ tiêu chí nông thôn mới

2 kết quả

Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện, tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện, tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các Quyết định số: 318, 319, 320, 321 ngày 8/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.