Các địa phương quán triệt Chỉ thị 05 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, Huyện ủy Anh Sơn, Con Cuông tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội  ngũ cán bộ chủ chốt. 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo trực tiếp quán triệt chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Anh Sơn, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 05 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền tải những nội dung chính trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gồm: Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thông tin quý báu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; những mẩu chuyện rất xúc động về đời thường nhưng mang tính khái quát cao về phẩm chất đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cho các đảng viên nắm được những nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Hải

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn)

Tại Con Cuông, hơn 100 đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 05 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt ý nghĩa và giá trị của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thông tin quý báu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; những mẩu chuyện rất xúc động về đời thường nhưng mang tính khái quát cao về phẩm chất đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người.

Toàn cảnh hội nghị tại Con Cuông.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có hiệu quả, trở thành người cán bộ, đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Bá Hậu

(Đài Con Cuông)