Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(Baonghean.vn) - Góp ý cho dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Sáng 21/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Gần 300 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua, cả nước đã xử lý vi phạm thẩm quyền, trách nhiệm đối với 65 tập thể Ban Thường vụ Thành ủy trực thuộc Trung ương và Ban Thường vụ cấp huyện, tương đương liên quan đến công tác cán bộ.

Về cá nhân người đứng đầu (cấp phó khi được ủy quyền) đã xử lý kỷ luật 297 trường hợp; trong đó 9 trường hợp khai trừ Đảng; 35 trường hợp cách chức, cho thôi chức vụ; 97 trường hợp cảnh cáo; 131 trường hợp khiển trách; 27 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Những vi phạm chủ yếu do người đứng đầu áp đặt, độc đoán, chuyên quyền, thiếu công khai minh bạch, thiếu tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, dẫn đến chỉ đạo, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đồng thời để xảy ra sai phạm của tập thể cấp ủy do mình lãnh đạo, chịu trách nhiệm liên đới do cấp dưới vi phạm.

Cán bộ xã Vân Diên, huyện Nam Đàn kiểm tra thi công công trình trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Nhiều vấn đề cần được xem xét thấu đáo

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xây dựng dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Theo đó, ngoài quy định chung, dự thảo đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị bao quát tất cả các khâu trong công tác cán bộ, từ nhận xét, đánh giá, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tuyển dụng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm hoặc cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở dự thảo, tại hội nghị, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia góp ý vào phạm vi đối tượng và quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu mang tính định lượng để khi sai phạm có cơ sở xử lý trách nhiệm cụ thể.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến và cho rằng, cấp ủy cơ sở cũng là một cấp có thẩm quyền thực hiện công tác cán bộ, vì vậy cần bổ sung thêm phạm vi đối tượng bao gồm người đứng đầu ở cấp cơ sở, tránh tình trạng cả xã “làm quan” như đã xảy ra ở một số địa phương.

Mặt khác, dự thảo Quy định cũng cần bổ sung đối tượng là cấp phó khi được giao ủy quyền hoặc phân công làm công tác cán bộ nếu để xảy ra sai phạm cũng phải chịu trách nhiệm và xử lý trách nhiệm như người đứng đầu.

Bên cạnh đó, theo Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh, Quy định cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đồng thời cần quy định thêm, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm nguyên tắc quy trình, quy định, phát huy dân chủ; người đứng đầu có quyền bảo lưu ý kiến giới thiệu nhân sự của mình khi tập thể quyết định khác với ý kiến đó để khi xảy ra sai phạm thì không phải chịu xử lý trách nhiệm.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều ý kiến thảo luận cũng đặt ra vấn đề cần quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu theo từng loại hình cơ quan làm việc (theo chế độ tập thể, theo chế độ thủ trưởng và đan xen giữa chế độ tập thể với chế độ thủ trưởng); đối với các cơ quan hợp nhất và nhất thể hóa; quy định xử lý trách nhiệm liên đới người đứng đầu khi cấp phó hoặc cấp dưới sai phạm trong công tác cán bộ; đồng thời cần hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ để bảo đảm đồng bộ.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, công tác cán bộ là một nội dung khó, được Trung ương xác định là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, đã được đặt ra trong nhiều nhiệm kỳ và tiếp tục đặt ra trong nhiệm kỳ này. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Tổ biên tập dự thảo sẽ tiếp tục cân nhắc nhiều mặt, sâu sắc hơn các vấn đề để khi Quy định ban hành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cũng như yêu cầu cấp bách của công tác cán bộ.
Nhấn mạnh công tác cán bộ là công tác của Đảng, của tập thể cấp ủy, vì vậy phải có cơ chế rõ ràng và xử lý mối quan hệ về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong công tác cán bộ, trên cơ sở đó làm rõ trách nhiệm khi có sai phạm. Quy định cũng phải bao quát hết tất cả đối tượng và song song với đó là rà soát lại các văn bản liên quan đến quy định trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu để đảm bảo đồng bộ, thống nhất khi quy định này ban hành đi vào cuộc sống.