Cấp xã bố trí đến 2 - 3 công chức kế toán là chưa hợp lý

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những phản ánh của đoàn giám sát HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với UBND tỉnh chiều 30/5 trong kế hoạch giám sát công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Về phía HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban và Văn phòng HĐND tỉnh.

Về phía UBND tỉnh có đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương nằm trong kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo về công tác tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm, kế hoạch biên chế hàng năm; công tác tuyển dụng công chức, viên chức; kết quả thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ - CP; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hợp đồng lao động; về cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách; công tác thanh tra, kiểm tra… giai đoạn 2015 -2017.

Theo đó, ở cấp tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017, Nghệ An tăng 1 đơn vị hành chính cấp sở, giảm 3 chi cục, 2 phòng chuyên môn.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã thành lập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh và Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (trực thuộc Sở KH&ĐT) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; giảm 10 đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, giảm 6 phòng khám đa khoa khu vực, giảm 12 đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục. 

Ở cấp tỉnh có 45/45 cơ quan, tổ chức hành chính đã xây dựng, phê duyệt và triển khai đề án vị trí việc làm theo quy định, với 244 vị trí việc làm và 1.928 biên chế.

Cấp huyện có 21/21 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm với 90 vị trí việc làm và 1.683 biên chế… 

Trong 3 năm  (2015 - 2017), biên chế công chức và số người làm việc trong sự nghiệp công lập được quản lý hiệu quả, số thực hiện còn thấp hơn biên chế Bộ Nội vụ và HĐND tỉnh giao hàng năm. Tỉnh tinh giản được 1.577 biên chế trong 3 năm (2015, 2016, 2017) theo Nghị định số 108/2014/NĐ - CP…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bên cạnh những ưu điểm, trong giai đoạn này, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó đáng lưu ý là còn 598/1.783 đơn vị sự nghiệp chưa được cơ quan cấp trên trực tiếp phê duyệt đề án vị trí việc làm, tập trung là sự nghiệp giáo dục các huyện như: Anh Sơn, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quế Phong, Tân Kỳ và thị xã Hoàng Mai. 

Tại cuộc làm việc, các ý kiến đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng nêu lên một số bất cập, tồn tại thông qua giám sát. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho biết, ở cấp xã, có những địa phương thu ngân sách rất ít song có đến 2 - 3 công chức kế toán và đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, rà soát để có sắp xếp hợp lý hơn… 

Còn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá qua giám sát cho thấy, việc xây dựng đề án vị trí việc làm có chất lượng chưa cao; hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp còn nhiều, thậm chí có những lao động thuộc diện thu hút chưa được vào biên chế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tiếp thu, làm rõ một số nội dung liên quan và yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến của các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo đảm bảo tính khái quát, đầy đủ, cụ thể trên các lĩnh vực thuộc phạm vi giám sát. 

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, về tổng thể, UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động.

Trong đó, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, bộ máy tích cực phân cấp, tổ chức bộ máy được giảm đầu mối, sắp xếp tinh gọn và vận hành thông suốt hơn; thực hiện kế hoạch biên chế hàng năm đúng định mức, cơ cấu sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng; quan tâm đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; triển khai đề án vị trí việc làm, tích cực thực hiện đề án tinh giản biên chế...

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chỉ ra một số hạn chế như: tại một số đơn vị, địa phương tổ chức bộ máy còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị còn trùng lặp, nhiều đầu mối.

Chất lượng đề án vị trí việc làm vẫn băn khoăn; đề án tinh giản biên chế một số đơn vị còn chậm; công tác đánh giá cán bộ ở một số cơ quan còn hình thức; hợp đồng lao động một số đơn vị tồn tại vẫn còn nhiều; người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm còn nhiều, chế độ thấp; số lượng một số vị trí công chức cấp xã chưa phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Trên cơ sở giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong đó xây dựng đề án thực hiện phải tích cực, trách nhiệm, khoa học và phù hợp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cho sở, ngành, UBND cấp huyện; chỉ đạo thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế hiệu quả; chấn chỉnh hợp đồng lao động trong các đơn vị trực thuộc song cần xem xét những kiến nghị cụ thể như trong ngành Giáo dục…

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần tính toán để đổi mới, sắp xếp bộ máy phù hợp trên tinh thần hướng tới tự chủ./.