Cấp xã ở Nghệ An nợ xây dựng cơ bản nhiều nhất

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của các địa phương, đến  nay, số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn Nghệ An là 615.579 triệu đồng.

Làm đường NTM ở Yên Thành. Ảnh: tư liệu

Số nợ trên bình quân 1,42 tỷ/xã, trong đó nợ đọng đối với các xã đã đạt chuẩn là: 295.646 triệu đồng (bình quân 1,94 tỷ/xã). Số nợ đọng chủ yếu tập trung tại các công trình, dự án như: Xây dựng trụ sở; đường giao thông trục chính; trường học; trạm y tế; nhà văn hóa xã.

Những công trình: Nhà văn hóa thôn, bản; giao thông trục thôn, xóm; giao thông nội đồng,... số nợ không đáng kể do huy động được sức dân.

Phân loại nợ thấy rằng: tiêu chí giao thông nợ 117.178 triệu đồng, tiêu chí thủy lợi 42,3 tỷ, trường học nợ 169,5 tỷ, cơ sở vật chất văn hóa 87,3 tỷ và nợ khác là 199,1 tỷ đồng.

Văn phòng điều phối NTM Nghệ An cho biết: Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đến nay số nợ 615.579 triệu đồng chủ yếu tập trung ở cấp xã. Đó là những công trình nhỏ, lẻ do xã ra chủ trương đầu tư, phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Hiện nay nhiều huyện có số nợ XDCB lớn như Diễn Châu, Yên Thành , Quỳnh Lưu, Thái Hòa, Nam Đàn...

Trân Châu