Chậm đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phải chịu lãi suất như thế nào?

(Baonghean.vn) - Ngày 25/1/2021, BHXH tỉnh Nghệ An có Thông báo số 198/BHXH - QLT về việc đóng mức lãi suất trong trường hợp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật  Bảo  hiểm  y tế (BHYT) số 46/2014/QH13; Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định Cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; Thông báo số 123/TB- BHXH ngày 14/1/2021 của BHXH Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng.

Để thuận lợi theo dõi tiền lãi phải đóng trong trường hợp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo:

1. Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg quy định:

“Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng”.

Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2020 là 3,08%/năm; tương đương bằng 0,2567%/tháng.

Từ ngày 1/1/2021, mức lãi suất áp dụng đối với thu tiền lãi trong trường hợp chậm đóng BHYT bằng 0,5134%/tháng.

Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 1/1/2021 tại Nghệ An. (Ảnh minh họa)

2. Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg quy định:

“Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề”.

Tại Thông báo số 123/TB-BHXH của BHXH Việt Nam thông báo mức lãi suất đầu tư bình quân năm 2020 bằng 5,02%/năm; tương đương bằng 0,4183%/tháng.

Từ ngày 1/1/2021, mức lãi suất áp dụng đối với thu tiền lãi trong trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN bằng 0,8366%/tháng.

BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kính đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về BHXH tỉnh Nghệ An hoặc cơ quan BHXH trực tiếp quản lý, theo dõi về BHXH, BHYT đối với đơn vị để phối hợp, xử lý./.