#chi bộ 5 tốt

2 kết quả

Nghệ An: Quy định mới đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nghệ An: Quy định mới đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Chi bộ là nền tảng của Đảng, là nơi Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân và trực tiếp tổ chức triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ ở cơ quan, đơn vị.
Thấy gì từ mô hình chi bộ '5 tốt'?

Thấy gì từ mô hình chi bộ '5 tốt'?

(Baonghean) - Cụ thể hóa đề án số 02-ĐA/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện điểm mô hình chi bộ “5 tốt” ở một số tổ chức cơ sở đảng. Bước đầu cho thấy, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên...