Chính phủ sẽ ban hành chính sách khoán xe công

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương triệt để thực hiện tiết kiệm ngân sách nhà nước. “Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm” - nghị quyết nhấn mạnh. Ngoài ra, trong quý II-2017, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhân rộng khoán xe công.

Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của đơn vị mình phụ trách. “Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương”.

Theo PLO