Chính sách ưu đãi vốn vay cho hội viên Hội Nông dân

(Baonghean.vn) - Trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Tài chính về vấn đề: “Đề nghị có các chính sách ưu đãi vốn vay cho các hội viên Hội Nông dân sau đào tạo nghề.
 
Bộ Tài chính có ý kiến trả lời như sau:
 
Trong những năm qua, triển khai Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cụ thể:
 
- Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó quy định đối tượng thụ hưởng bao gồm: Các cá nhân, hộ gia đình (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập thông thường) được vay vốn tại các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính qui mô nhỏ để phát triển sản xuất kinh doanh với cơ chế tín dụng và các ưu đãi đã được qui định đầy đủ.
 
- Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ, các Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngàỵ 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện nay được thay thế bởi Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ) về chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản trong đó quy định các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (bao gồm cả hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức thu nhập thông thường) được vay vốn để đầu tư mua sắm các loại máy móc thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch tại các ngân hàng thương mại và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 02 năm đầu, 50% lãi suất trong các năm tiếp theo.
 
- Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đang thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng ưu đãi do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ qui định, trong đó một số chương trình đã có qui định cụ thể về đối tượng được vay vốn tại NHCSXH trong đó bao gồm cả các đối tượng là hội viên Hội Nông dân.
 
- Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, ngày 15/11/2011 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Quyết định số 908-QĐ/HNDTW về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân với mục đích: Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triến các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.
 
Đối tượng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân bao gồm: Hộ gia đình hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp; Tổ hợp tác của hội viên nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp có ký Hợp đồng hoặc Thỏa thuận hợp tác với Hội nông dân về việc hỗ trợ nông dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.
 
Như vậy chính sách ưu đãi vốn vay cho các hội viên Hội nông dân sau đào tạo nghề đã được ban hành khá đồng bộ và đầy đủ, Bộ Tài chính xin trả lời để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thông báo cho cử tri được biết và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ban, ngành của tỉnh phối hợp, tổ chức có hiệu quả việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đặc biệt là các chính sách ưu đãi vốn vay cho các hội viên Hội nông dân.
 
Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Bộ Tài chính để cử tri và các tổ chức, cơ quan được biết./.
 
Kỳ Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An