Chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh

(Baonghean) - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của cách mạng nước ta. Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức Giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức Giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ vậy, Đảng ta đã không ngừng phát triển lớn mạnh, vượt qua bao thử thách cam go, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cũng như cả nước, quá trình hình thành, lớn mạnh của công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện, trong từng giai đoạn đều ghi lại những thành quả, những dấu ấn tốt đẹp đóng góp vào sự nghiệp vẻ vang chung đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Trong thời gian qua, cùng với việc quyết tâm phấn đấu góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu là: 
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm tặng quà cho đối tượng chính sách ở Nam Đàn.	 Ảnh: P.V
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm tặng quà cho đối tượng chính sách ở Nam Đàn. Ảnh: P.V
Tiếp tục xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân hợp lý hơn, hiệu quả hơn. Thường xuyên chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Xác định chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp hơn trong điều kiện hoạt động mới; 
Công tác cán bộ có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách làm. Giữ vững và thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng hơn việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng có chuyển biến tiến bộ, góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài. Công tác luân chuyển cán bộ ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở trong nhiệm kỳ qua được ghi nhận là một trong những mảng sáng cần được tiếp tục phát huy, nhân rộng.
Giao ban đầu tuần của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.	Ảnh: Sỹ Minh
Giao ban đầu tuần của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Sỹ Minh
Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh, số lượng mới kết nạp hàng năm đều tăng; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là trẻ tuổi, nữ, dân tộc thiểu số, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực. Từ năm 2010 đến năm 2015, toàn tỉnh kết nạp trên 30.500 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đã làm rõ và kết luận nhiều trường hợp về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên, giúp cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ, kết nạp quần chúng vào Đảng và chính sách cán bộ chặt chẽ, đúng quy định.
Cùng với việc tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ do cấp ủy giao, Ban đã không ngừng chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cả về ý chí và hành động. Cùng với việc khắc phục yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, Ban đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ Ban là “Bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, khách quan, chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, 100% cán bộ đều đăng ký nội dung làm theo và hàng năm đều có đánh giá kết quả, đồng thời rà soát, bổ sung để thực hiện tốt hơn. 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể không ngừng được tăng cường, là yếu tố cực kỳ quan trọng bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban trong thời gian qua. Hàng năm, các tổ chức đoàn thể đều được xếp loại xuất sắc; Đảng bộ Ban liên tục được công nhận Đảng bộ TSVM, 2 năm 2013 và 2014 được cấp trên biểu dương Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 
Ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng và những thành tích nổi bật từ năm 2005 đến nay, tập thể và nhiều cá nhân đã được tỉnh và Trung ương tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cao quý. Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì - phần thưởng cao quý và ý nghĩa đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng vào dịp kỷ niệm 85 năm truyền thống của ngành.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số địa phương, đơn vị có biểu hiện đoàn kết nội bộ chưa cao; kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm, thực hiện tự phê bình và phê bình còn hình thức; tổ chức đảng ở một số nơi chưa được củng cố vững chắc, sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu.
Phát huy truyền thống vẻ vang, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới phải tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục nghiên cứu sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng của cấp ủy các cấp.
Thứ hai, xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng phát triển đảng vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo, trong các doanh nghiệp, nhất là những nơi chưa có chi bộ đảng, chưa có đảng viên. Thông qua chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 03, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện đồng bộ các khâu phát hiện, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, đánh giá, sử dụng, đảm bảo dân chủ, trung thực, khách quan. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm tham mưu có hiệu quả công tác luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho trước mắt và lâu dài.
Thứ tư, đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của các cấp uỷ đảng, cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, nắm chắc vận động thực tiễn, giải quyết kịp thời mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường  hướng dẫn kiểm tra, đốc thúc việc triển khai thực hiện. 
Thứ năm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo hướng giỏi chuyên môn, thạo nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức. Xây dựng cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, ban tổ chức các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

tin mới

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.