#Cương lĩnh xây dựng đất nước

2 kết quả

góp ý văn kiện

Đoàn viên, thanh niên Nghệ An góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng nhằm mục đích phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh để tổng hợp góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.