Đại hội Đảng bộ Sở Lao động Thương binh & Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Sáng 20/5, Đảng bộ LĐ,TB&XH tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các sở, ban, ngành và 127 đảng viên.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thành Cường

Chọn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở LĐ,TB&XH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn, đồng thời lựa chọn được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong từng năm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên.
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ, TB&XH điều hành đại hội. Ảnh: Thành Cường

Trong 5 năm qua, Sở đã thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2012-2020, các chính sách giảm nghèo,… nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 55% đầu năm 2015 lên 65% năm 2020 (tăng 10%), giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 4,0%. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho trên 94.100 trường hợp, chi trả kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 71.900 người có công với số tiền chi trả gần 126 tỷ đồng/tháng.

Có 127 đảng viên tham gia đại hội. Ảnh: Thành Cường

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng, toàn tỉnh vận động được hơn 96,7 tỷ đồng; tặng  trên 7.800 sổ tiết kiệm cho người có công, với kinh phí gần 5,4 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng mới  trên 1000  ngôi nhà cho các đối tượng là thương bệnh binh và người có công; Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc tăng từ 87% năm 2015 lên 92% năm 2019; Đến nay toàn tỉnh đã có 19/24 (đạt 79%) chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 30,8%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác Lao động Người có công và Xã hội

Đại hội nhất trí giới bầu 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện công tác Lao động - Người có công và Xã hội; xây dựng Đảng bộ vững mạnh”, đại hội xác định các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và năng lực tham mưu; tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết; thực hiện trách nhiệm nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác Lao động - Người có công và Xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị... trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng, tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch và các cơ chế, chính sách, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực của ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian các thủ tục hành chính, đưa một số dịch vụ công lên cấp độ 3, cấp độ 4; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phân tích, dự báo nguồn lực lao động và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết tốt việc làm, phát triển thị trường lao động trong nước, xuất khẩu lao động nhất là thị trường có thu nhập cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu…

Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo; nâng cao chất lượng tham mưu công tác giảm nghèo bền vững, có bước đột phá so với thời gian qua.

Tập trung triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - TB và XH giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo; thực hiện sát hạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức người lao động; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới. Ảnh: Thành Cường

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đảng ủy Sở LĐ,TB&XH tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Một số chỉ tiêu cụ thể:

1. Lãnh đạo thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm, phấn đấu bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 37.000 - 38.000 lao động (trong đó xuất khẩu lao động 13.000 -14.000 người). Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 3%.

2. Phấn đấu bình quân mỗi năm tuyển sinh đào tạo, giáo dục nghề nghiệp từ 63.000 -64.000 lượt người, đến năm 2025, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đạt 68%.

3. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt từ 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo quốc giai đoạn (2021-2025).

4. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu không còn hộ Người có công nghèo; 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của khu dân cư.

5. Hàng năm hoàn thành các chỉ tiêu cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện tập trung và cai tại gia đình, cộng đồng; có trên 80% học viên cai nghiện tại các cơ sở được học nghề, truyền nghề.

6. Bình quân hàng năm đạt 96-97% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm  sóc.