Danh sách 31 xã vừa được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định công nhận 31 xã thuộc 9 huyện, thị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.

Theo quyết định này, mỗi xã được thưởng một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng để tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Danh sách 31 xã thuộc 9 huyện, thị đạt chuẩn Nông thôn mới:


Đến nay, Nghệ An có tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 280 xã (đạt 68,36%); số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã.