Đề xuất HĐND tỉnh Nghệ An bãi bỏ 21 nghị quyết đã được ban hành trước đó

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở rà soát và đề xuất của UBND tỉnh, tại cuộc họp thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thống nhất đề xuất bãi bỏ 21 nghị quyết đã được ban hành trước đó.
 
Sáng 3/8, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thẩm tra về dự thảo nghị quyết về xử lý kết quả rà soát các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành, các thành viên Ban Pháp chế đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành và UBND tỉnh trong rà soát, đề xuất HĐND tỉnh quyết định việc tiếp tục thi hành, bổ sung, bãi bỏ một số nghị quyết.

Một số thành viên cũng đặt ra băn khoăn có một số nghị quyết đã hết hiệu lực thi hành, nhưng đề xuất của UBND tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện song chưa nói rõ lý do, căn cứ để thực hiện. Bên cạnh đó, một số nghị quyết ban hành nhiều năm đang còn hiệu lực cũng cần đánh giá để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Đối với nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung thì cần làm rõ căn cứ và các nội dung, quy định trong nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung. Đối với nghị quyết xác định thay thế thì cần viết rõ trong nghị quyết là ban hành nghị quyết mới thay thế.

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên tham gia dự họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đưa vào chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai tới về dự thảo nghị quyết về xử lý kết quả rà soát các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành.

Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với kết quả rà soát của UBND tỉnh với tổng 172 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Trong đó có 150 nghị quyết còn hiệu lực (trong số này có 9 nghị quyết hết hiệu lực một phần và 13 nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế); 2 nghị quyết hết hiệu lực; 21 nghị quyết đề xuất bãi bỏ do hết thời gian thực hiện hoặc trái với quy định luật hiện hành.

Đồng chí Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp giải trình một số vấn đề các thành viên Ban Pháp chế quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Danh mục 21 nghị quyết đề xuất bãi bỏ:

1. Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

2. Nghị quyết số 263/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai.

3. Nghị quyết số 305/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án Thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức.

5. Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020.

6. Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020.

8. Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

9. Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10. Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ  cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

11. Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

12. Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

13. Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế thực hiện Chương trình sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020.

17. Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

18. Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí Khuyến  khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

19. Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

20. Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ kinh phí để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

21. Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Tin liên quan

Tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác tiêm vaccine

Tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác tiêm vaccine

(Baonghean.vn)- Phát biểu tại phiên họp của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, phối hợp tốt tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác tiêm vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các tin khác