Đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

(Baonghean) - (Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND, ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại Đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô đô thị:

a. Vị trí, ranh giới:

Đô thị Sông Dinh nằm trên trục Quốc lộ 48, ở phía Đông của huyện Quỳ Hợp, trên địa bàn của 3 xã: Minh Hợp, Nghĩa Xuân và Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Tiếp giáp các phía như sau:

- Phía Bắc giáp địa giới phần còn lại của xã Tam Hợp và sông Dinh;

- Phía Nam giáp địa giới phần còn lại của xã Minh Hợp;

- Phía Đông giáp sông Dinh và địa giới huyện Nghĩa Đàn;

- Phía Tây giáp địa giới phần còn lại của xã Tam Hợp.

b. Quy mô đô thị:

- Quy mô diện tích đất tự nhiên: 473,30 ha;

- Dân số: 7.422 người (tính đến tháng 6/2011);

- Mật độ dân số: 1.569 người/km2;

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 70,56%;

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất: 16,03%;

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ thương mại.

2. Chức năng của đô thị:

Đô thị Sông Dinh là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Đông của huyện Quỳ Hợp; là đô thị động lực phát triển của cả cụm xã và của huyện Quỳ Hợp.

3. Kết quả đánh giá 6 tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng tại thời điểm phân loại: Tổng số điểm phân loại đạt 72,8/100 điểm, đủ tiêu chuẩn đô thị loại V, cụ thể:Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc công nhận Đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

                                                                    Chủ tịch

                                                              Trần Hồng Châu