Dự án hoàn ứng vốn chậm sẽ không bố trí vốn kế hoạch năm 2013

(Baonghean.vn) - Đến nay, tất cả các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 đã được phân bổ để các chủ đầu tư thực hiện. Mặc dù, bị ảnh hưởng do nguồn vốn chậm, nhưng các cấp, ngành liên quan tích cực vào cuộc, nên các dự án đẩy nhanh tiến độ thực xây dựng và giải ngân vốn kịp thời.

 

              Dự án Trường Dân tộc Nội trú Tương Dương đang được triển khai

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án xây dựng cơ bản thực hiện đúng tiến độ, các cấp, ngành chức năng đã có nhiều giải pháp “gỡ khó” về nguồn vốn, như ứng trước nguồn đầu để thực hiện... Và để quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư, vừa qua Sở Kế hoạch & Đầu tư đã phối hợp Kho bạc Nhà nước đôn đốc việc hoàn ứng nguồn vốn.

Đến hết tháng 7/2012, tổng dư ứng trên địa bàn tỉnh là 1.108 tỷ đồng. Nhờ tích cực đôn đốc việc hoàn ứng, trong tháng 7, các dự án thanh toán hoàn ứng khoảng 200 tỷ đồng. Hiện nay, tại một số dự án còn chưa thanh toán hoàn ứng lớn, là các tuyến giao thông Khu Kinh tế Đông Nam (Đường N5: 37 tỷ đồng; N2: 35 tỷ đồng; D4: 68 tỷ đồng…). Được biết, những dự án hoàn ứng vốn chậm sẽ đưa vào nguyên tắc không bố trí vốn kế hoạch năm 2013.
 
Thời gian qua, do thực hiện Nghị quyết 11CP và Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, nên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành và nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, nên trong 7 tháng đầu năm 2012, khối lượng thực hiện xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.800 tỷ đồng (bằng 68,68% kế hoạch) và tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt khoảng 56,4% kế hoạch.
 
Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2012, nguồn Trung ương cân đối theo Luật Ngân sách, khối lượng thực hiện khoảng 480 tỷ đồng/KH 513,92 tỷ đồng, đã giải ngân ước 394,59 tỷ đồng;  Nguồn trung ương đầu tư theo Chương trình chính phủ, khối lượng thực hiện là 567 tỷ đồng/KH 1.030 tỷ đồng, giải ngân đạt 496 tỷ đồng;  Nguồn trái phiếu chính phủ: ước khối lượng thực hiện 442,8 tỷ đồng/KH 730,866 tỷ đồng, giải ngân đạt 294 tỷ đồng; Nguồn vốn XDCB theo các quyết định lẻ khối lượng thực hiện đạt 596 tỷ đồng/KH 928,44 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 450 tỷ đồng.
 
Được biết, Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh cũng gặp khó khăn, do Trung ương thông báo chỉ tiêu muộn. Đến ngày 2/7/2012,  UBND tỉnh có Quyết định số 2474/QĐ-UBND phân bổ vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012, với tổng số 539.515 triệu đồng, trong đó đầu tư phát triển 224.400 triệu đồng.
 
Để hoàn thành kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2012, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Tiếp tục kiểm tra đốc thúc thu hồi các khoản ứng vốn, đồng thời làm việc với các bộ, ngành Trung ương để bổ sung kịp thời vốn cho dự án Bệnh viện Ung bướu và Thuỷ lợi bản Mồng.

Tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai đúng tiến độ và đốc thúc các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Trong thời gian tới, cần tăng cường kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình của Chính phủ, đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước. Các cấp, ngành tích cực trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 3 năm 2013-2015 và năm 2013 đảm bảo theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Hoàng Vĩnh