Gắn công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển quê hương, đất nước

(Baonghean) - Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân.

Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8", lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp trao quà Tết cho bà Thái Thị Tứ tại xã Đồng Thành (Yên Thành) là người có công với cách mạng, có cuộc sống đơn thân được Nhà nước hỗ trợ tiền trợ cấp hàng tháng.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp trao quà Tết cho bà Thái Thị Tứ tại xã Đồng Thành (Yên Thành) là người có công với cách mạng, có cuộc sống đơn thân được Nhà nước hỗ trợ tiền trợ cấp hàng tháng.

Trải qua lịch sử 86 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ở Nghệ An, trước khi Đảng ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng đã có những hình thức tuyên truyền, cổ động đạt hiệu quả tốt. Sau khi Đảng bộ tỉnh được thành lập, lĩnh vực tuyên giáo có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào cách mạng. Trong những năm qua, công tác tuyên giáo ở Nghệ An đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Cán bộ xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) phổ biến pháp luật cho các thuyền viên trước khi ra khơi.
Cán bộ xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) phổ biến pháp luật cho các thuyền viên trước khi ra khơi.

Các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị để rút kinh nghiệm thực tiễn; tổ chức học tập, quán triệt làm rõ những nội dung cơ bản và điểm mới của nghị quyết để liên hệ với thực tiễn phù hợp với từng đối tượng.

Triển khai toàn diện, đồng bộ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Chỉ đạo nhân rộng nhiều mô hình tốt, cách làm hay về học tập và làm theo Bác, tạo thành nhiều phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị. 

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chị thị số 03 – CTTW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chị thị số 03 – CTTW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát huy tính tích cực, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên các cấp và các cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, về chính sách thu hút đầu tư, về các mặt của đời sống xã hội trên địa bàn Nghệ An đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền nâng cao nhận thức để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa, ngăn chặn về tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân.

Công tác báo chí, xuất bản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, hệ thống tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả hàng trăm vụ việc mà báo chí phản ánh và dư luận quan tâm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế của tỉnh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

 Các đơn vị trong khối khoa giáo đã tích cực tham mưu, triển khai các chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa giáo. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ngày càng phong phú, đáp ứng được phần lớn nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Coi trọng công tác giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc, giữ gìn đấu tranh bảo vệ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và con người xứ Nghệ. 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn, cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt cho đất nước, trong đó có Nghệ An. Đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách đối với công tác tuyên giáo.

Để đáp ứng yêu cầu hết sức nặng nề đó, đòi hỏi hệ thống tuyên giáo trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo nhằm tạo sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền theo từng chủ đề, chuyên đề sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đổi mới phương thức tiến hành các hoạt động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các lực lượng, các phương pháp để thường xuyên, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Chú trọng tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển của tỉnh, làm cho công tác tuyên giáo ngày càng bám sát, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, trở thành một khâu không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác tư tưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng.

2. Đổi mới việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị làm cho chủ trương, đường lối của Đảng thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Trước hết, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chị thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kịp thời kiến thức, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng việc học tập, nghiên cứu lý luận gắn với hoạt động thực tiễn. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Thường xuyên đổi mới việc cung cấp và định hướng thông tin báo chí trên địa bàn.

5. Chủ động tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, tài nguyên và môi trường. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tuyên giáo; củng cố, kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đủ trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, cầu thị, ham học hỏi và khả năng nói, viết có tính thuyết phục.

Hồ Phúc Hợp

(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Tin mới

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

(Baonghean.vn) -Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn Thằng bôm bốp của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn Bêu nắng, đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

(Baonghean.vn) - Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; Khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới... là những nội dung chính trong ngày 4/2.
Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà. Ảnh: Thành Duy

Góp sức vì những ngôi nhà cho người nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 4/2/2023, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà.
VinaPhone

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.
Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những ngày này các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các thanh niên tham gia nhập ngũ năm nay.
Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

(Baonghean.vn) -  Cùng với kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai, Đền thờ Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn năm qua, truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn không ngừng được các thế hệ người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.