Giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kết luận số 189-KL/TU về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đánh giá chung của Kết luận này, sau hơn 10 năm thực hiện Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020" (gọi tắt là Đề án 5155), ban hành kèm Quyết định số 5155-QĐ/TU, ngày 08/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đạt được một số kết quả khá tốt.

Công nhân Nhà máy thức ăn gia súc AustFeed Nghệ An ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Ảnh minh họa: Nguyên Sơn
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy thức ăn gia súc AustFeed Nghệ An ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Ảnh minh họa: Nguyên Sơn

Số tổ chức đảng, các đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên. Một số tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò vị trí, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều mặt hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nội dung Đề án. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ và thiếu đồng bộ; việc thành lập mới tổ chức đảng, kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu Đề án.

Nhìn chung, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn mờ nhạt, nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong tình hình mới; số doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng và đoàn thể còn rất nhiều.

Kết luận cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1. Về quan điểm, mục tiêu:

- Công tác vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải thực hiện theo 2 hướng: (1) Từ phong trào công nhân và người lao động; (2) Từ chủ doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ cốt cán trong doanh nghiệp; từ đó vận động thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, thành lập tổ chức Đảng đúng bản chất của giai cấp công nhân và người lao động phù hợp với tình hình hiện nay, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Phấn đấu từ nay đến năm 2025, có từ 30 - 40% doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nạp được đảng viên và thành lập được tổ chức đảng.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp:

Tiếp tục bám sát các các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Báo cáo số 608-BC/TU, ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Đề án. Hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc, hình thức mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới và hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề, tăng cường công tác phát triển Đảng trong sinh viên, học sinh, nhằm mục đích vừa bổ sung lực lượng lao động được đào tạo, vừa là đảng viên cho doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên, xây dựng, củng cố tổ chức đảng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều kiện, thủ tục phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

2.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước; mục đích, ý nghĩa, tác dụng tích cực của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân gương mẫu thực hiện đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tạo điều kiện cho tổ chức đảng và đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

- Nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức phổ biến, tuyên truyền học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

2.3. Ban Dân vận Tỉnh ủy

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ trong việc vận động thành lập và hướng dẫn các đoàn thể đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm phù hợp, thiết thực trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.4. Văn phòng Tỉnh ủy

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chi hoạt động công tác Đảng theo các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012; Quyết định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008; Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng và các quy định liên quan khác.

2.5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Thông báo này tại các cơ quan, đơn vị liên quan; các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

2.6. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan chức năng hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về các khoản chi của doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội phục vụ hoạt động được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức các diễn đàn, các cuộc tọa đàm, trao đổi, đối thoại giữa các doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

2.7. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy

- Cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp để tập trung phấn đấu thực hiện. Kiện toàn ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các huyện, thành, thị ủy; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết.

2.8 Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, cụ thể:

+ Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: Các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Căn cứ Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp để hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp.

Hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp; trong đó, quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện, giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động.

+ Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, cấp ủy các huyện, thành, thị ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp, nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì tiến hành thành lập chi bộ; nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ.

+ Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức công đoàn thì cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Quang cảnh một buổi họp tại Công ty TNHH Royal Foods - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh tư liệu: K.L
Quang cảnh một buổi họp tại Công ty TNHH Royal Foods - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh tư liệu: K.L

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; thực hiện đầy đủ chế độ chi hoạt động công tác đảng trong các doanh nghiệp theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 và Quyết định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 21HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng và các quy định liên quan khác.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể và phấn đấu trở thành đảng viên; đồng thời góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể hiện có trong các doanh nghiệp:

+ Liên đoàn Lao động tỉnh: Tăng cường đẩy mạnh hoạt động tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, chú trọng thành lập mới tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Công đoàn, Luật Lao động...

+ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh: Phát huy vai trò xung kích, đẩy mạnh các hoạt động tuổi trẻ, lấy đoàn viên làm nòng cốt để tập hợp, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tăng cường các hoạt động của phụ nữ để từ đó tổ chức xây dựng, thành lập tổ chức Hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu phát triển; Thống nhất chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh... Đây là một số nội dung đáng chú ý trong ngày 23/3.
'Vựa muối' Nghệ An xoay xở tìm cách giữ nghề truyền thống

'Vựa muối' Nghệ An xoay xở tìm cách giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn)- Quỳnh Lưu được xem là “vựa muối” của Nghệ An. Những năm qua, do giá muối bấp bênh, thu nhập diêm dân quá rẻ mạt nên hầu hết lao động nghề muối đều chuyển đổi sang các công việc khác. Để giữ nghề truyền thống, các HTX làng nghề đang xoay xở đủ cách…
Bộ trưởng Đào Hồng Lan khảo sát cơ sở y tế tại Nghệ An

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khảo sát cơ sở y tế tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 23/3, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thăm, làm việc tại một số cơ sở y tế các tuyến xã, huyện, tỉnh tại Nghệ An. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đạt mục tiêu phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đạt mục tiêu phát triển

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng hơn, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đã chỉ ra, đặc biệt là các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để đạt được các mục tiêu phát triển.