Giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kết luận số 189-KL/TU về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đánh giá chung của Kết luận này, sau hơn 10 năm thực hiện Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020" (gọi tắt là Đề án 5155), ban hành kèm Quyết định số 5155-QĐ/TU, ngày 08/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đạt được một số kết quả khá tốt.

Công nhân Nhà máy thức ăn gia súc AustFeed Nghệ An ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Ảnh minh họa: Nguyên Sơn
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy thức ăn gia súc AustFeed Nghệ An ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Ảnh minh họa: Nguyên Sơn

Số tổ chức đảng, các đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên. Một số tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò vị trí, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều mặt hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nội dung Đề án. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ và thiếu đồng bộ; việc thành lập mới tổ chức đảng, kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu Đề án.

Nhìn chung, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn mờ nhạt, nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong tình hình mới; số doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng và đoàn thể còn rất nhiều.

Kết luận cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1. Về quan điểm, mục tiêu:

- Công tác vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải thực hiện theo 2 hướng: (1) Từ phong trào công nhân và người lao động; (2) Từ chủ doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ cốt cán trong doanh nghiệp; từ đó vận động thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, thành lập tổ chức Đảng đúng bản chất của giai cấp công nhân và người lao động phù hợp với tình hình hiện nay, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Phấn đấu từ nay đến năm 2025, có từ 30 - 40% doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nạp được đảng viên và thành lập được tổ chức đảng.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp:

Tiếp tục bám sát các các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Báo cáo số 608-BC/TU, ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Đề án. Hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc, hình thức mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới và hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề, tăng cường công tác phát triển Đảng trong sinh viên, học sinh, nhằm mục đích vừa bổ sung lực lượng lao động được đào tạo, vừa là đảng viên cho doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên, xây dựng, củng cố tổ chức đảng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều kiện, thủ tục phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

2.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước; mục đích, ý nghĩa, tác dụng tích cực của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân gương mẫu thực hiện đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tạo điều kiện cho tổ chức đảng và đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

- Nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức phổ biến, tuyên truyền học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

2.3. Ban Dân vận Tỉnh ủy

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ trong việc vận động thành lập và hướng dẫn các đoàn thể đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm phù hợp, thiết thực trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.4. Văn phòng Tỉnh ủy

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chi hoạt động công tác Đảng theo các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012; Quyết định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008; Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng và các quy định liên quan khác.

2.5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Thông báo này tại các cơ quan, đơn vị liên quan; các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

2.6. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan chức năng hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về các khoản chi của doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội phục vụ hoạt động được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức các diễn đàn, các cuộc tọa đàm, trao đổi, đối thoại giữa các doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

2.7. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy

- Cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp để tập trung phấn đấu thực hiện. Kiện toàn ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các huyện, thành, thị ủy; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết.

2.8 Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, cụ thể:

+ Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: Các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Căn cứ Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp để hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp.

Hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp; trong đó, quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện, giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động.

+ Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, cấp ủy các huyện, thành, thị ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp, nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì tiến hành thành lập chi bộ; nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ.

+ Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức công đoàn thì cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Quang cảnh một buổi họp tại Công ty TNHH Royal Foods - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh tư liệu: K.L
Quang cảnh một buổi họp tại Công ty TNHH Royal Foods - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh tư liệu: K.L

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; thực hiện đầy đủ chế độ chi hoạt động công tác đảng trong các doanh nghiệp theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 và Quyết định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 21HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng và các quy định liên quan khác.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể và phấn đấu trở thành đảng viên; đồng thời góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể hiện có trong các doanh nghiệp:

+ Liên đoàn Lao động tỉnh: Tăng cường đẩy mạnh hoạt động tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, chú trọng thành lập mới tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Công đoàn, Luật Lao động...

+ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh: Phát huy vai trò xung kích, đẩy mạnh các hoạt động tuổi trẻ, lấy đoàn viên làm nòng cốt để tập hợp, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tăng cường các hoạt động của phụ nữ để từ đó tổ chức xây dựng, thành lập tổ chức Hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tin mới

Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 2/6

Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 2/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội khoá XV thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm; Chủ tịch UBND tỉnh thăm, làm việc tại thị xã Hoàng Mai… Đây là những nội dung đáng chú ý ngày 2/6 đăng trên baonghean.vn.
Làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu sông Giăng và tuyến đường chợ Chùa tại huyện Thanh Chương

Làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu sông Giăng và tuyến đường chợ Chùa tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tiếp xúc cử tri vùng Cát Ngạn (huyện Thanh Chương), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã trả lời, làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu cứng sông Giăng và nâng cấp tuyến đường từ chợ Chùa (xã Phong Thịnh) đi xã Thanh Đức.
Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

(Baonghean.vn) - Chắc hẳn ai đã từng yêu đều biết cảm xúc ghen tuông mang đến cho người trong cuộc cảm xúc như thế nào. Trong chương trình đêm nay, hãy cùng lắng nghe để xem các nhân vật trong "Quân khu Nam Đồng" đối diện với tình huống được xem như gia vị của tình yêu như thế nào.
Cử tri đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tương Dương

Cử tri đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, tại xã Lượng Minh (Tương Dương), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Lượng Minh, Xá Lượng và Yên Na. Đây là hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(Baonghean.vn) - Mỗi tác phẩm tranh cổ động là một thông điệp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên do đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á đã diễn ra thành công. Ảnh: BAB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á: Chăm lo tốt đời sống người lao động để phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Không chỉ kiên tâm với triết lý kinh doanh luôn hướng tới mục tiêu Vì hạnh phúc đích thực của con người, mà bằng nỗ lực của tổ chức Công đoàn cơ sở, các cán bộ, nhân viên, người lao động của BAC A BANK cũng luôn được hưởng những chính sách phúc lợi toàn diện và thiết thực.
Tỉnh táo với 'ngành công nghiệp IELTS'

Tỉnh táo với 'ngành công nghiệp IELTS'

(Baonghean.vn) - Bạn muốn giao tiếp bằng tiếng Anh hay ư? Mỉm cười và giúp cho người cùng giao tiếp cảm thấy vui vẻ và thoải mái, đây là một cách giao tiếp rất hay, rồi sau đó tự tìm hiểu cách tự học. 
Nhi đồng Diễn Châu

Nhi đồng Diễn Châu quyết tâm lặp lại kỳ tích tại giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mùa bóng năm ngoái, Nhi đồng Diễn Châu xuất sắc lọt vào trận Chung kết, đó là thành tích rất ấn tượng khi đội bóng Phủ Diễn vượt qua hàng loạt đội bóng mạnh để đi đến trận đấu cuối cùng. Năm nay, thầy và trò Diễn Châu đang căng sức tập luyện, phấn đấu lặp lại kỳ tích.
Không để xảy ra tình trạng cài cắm 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong đề xuất, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật

Không để xảy ra tình trạng cài cắm 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong đề xuất, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật

(Baonghean.vn) - Đây là một trong các nội dung tại Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 được Quốc hội khoá XV thông qua sáng 2/6, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5.