Gợi ý đáp án 24 mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Môn Toán tốt nghiệp THPT chiều 9/8 gồm 24 mã đề với các câu hỏi được xáo trộn từ 4 đề thi gốc nhằm tránh gian lận thi cử.

Câu

Mã đề

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

1

C D C C A D B C A A C C

2

B C A A A A D B D D C B

3

B D B C C C C D B D D C

4

D B C B D D B B B D C B

5

D A B C A A C D D C C C

6

A B C B D C D D C A A B

7

C C D B A D D C D C A A

8

A C D D D D B D B A B C

9

D D C C D B D D B A C D

10

D C A A A D C B A B A C

11

B B D B A C A B D C A B

12

C B B A D C D B C B A B

13

D C A B A C D D D D C A

14

B D C B C D A A D B D C

15

B C D C A A A D C A D A

16

A A C A B B C B C A B C

17

B C B D C C A A B C D B

18

C B D C C A C C D B C D

19

B A C A D A C C D C C D

20

B A C D B B B A B D D B

21

C D A B D B A C C B C C

22

C B B A C D D A A B A C

23

C C D D D B A A B A B D

24

B D D C D B A A B A B A

25

C B A A B B C B A D B C

26

A B D D D C D C B D D D

27

C C A A A C D A C B A D

28

A B A A C D C C A A A A

29

B A A B A B B A C B C B

30

A A D C A D A D B B B A

31

C D A B A B B B C B A D

32

C D C B D C B C D D A D

33

C B C D B D C B C B B A

34

B C A C D B D B C A D D

35

A C C C D B A A A D B C

36

C A A A B D C D A B A B

37

A A C D A C D D C B B D

38

A D A A C B C A A D B B

39

B B C B A D C C B A C C

40

B D A A B C A B D D B D

41

A D A B C B A A A A A D

42

A B D A D C B D B A B A

43

A C C B B D B A A A D A

44

B D C D D B D B A C B B

45

C A D B B C C C D A C C

46

A C C C C B D C B B D A

47

A A D D C D A B D D B D

48

B A A C C C B D D D C B

49

C D D D D D B C A A D D

50

C A D D C D A C B D D B


Từ mã đề 113 đến 124

Câu

Mã đề

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

1

C D D B D D D A B A D D

2

A B B D C C B A A A C C

3

C B B C D C A C C A B A

4

D D C B A D A D B B B A

5

A D C C B A A D B C B B

6

C B A A B A B A D D A D

7

C B D D C C C C C A B B

8

B D D D D C B B B C D D

9

A A C B A D C A C A A B

10

A A D D B D B D D D D B

11

D A B A B C D A C C D B

12

D B B A A C D C A C B C

13

C D A B D A C D B C A B

14

D A C D C D D B D B B D

15

A D D D C B A A B D A D

16

B C D B D A A D A A B D

17

A A D D A D B B A D C C

18

A A C C D B A C D D C B

19

B B A C A D B D D B A C

20

B B A B D B A B B B D C

21

A B A A B C B B C A A A

22

D D C D B C B C C D C C

23

A D D C A A D B A A C C

24

B A D A A C B B C B C B

25

C C B B B C D B D C C A

26

C B B B D C C C A C A A

27

D A B A C A C A D C A D

28

B A D C C B A C C A C B

29

C C A A A D D C B D B D

30

A C B C A C D B A B C B

31

D C D B C A A D D D A D

32

B D A D D B B A A A A C

33

B A D B D A A B D B B D

34

B D B D B B A D B D A C

35

C B D B D D B D C C D A

36

B D B C A C C D C C C D

37

D B C B A D D A A A C B

38

D B B B D A C A B D B A

39

C C C A B B A C D B C B

40

C B B B D A B A B B C D

41

B A C D B A D A B B A B

42

B B C A C D B D B A C A

43

D D A C B B C D A B B A

44

C A B C C B C C A A A D

45

C A B B B A C A C B B D

46

B B B C C D B C B D B D

47

C A A A C B D A C D C C

48

C D D A B A A C A B A B

49

B D A C B A C D D C A B

50

D B A D A A C A C B B C

Tin liên quan

Các tin khác