Hỗ trợ 71 tỷ đồng thực hiện tín dụng xã hội

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ thị 40 – CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng xã hội, Nghệ An đã bố trí 71 tỷ đồng từ nguồn ngân sách bổ sung nguồn vốn cho người dân thuộc diện chính sách đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh...

Gia đình bà Hà Thị Đào ở bản Hội 3 - xã Châu Hội - Quỳ Châu vay vốn sản xuất kinh doanh thuộc khó khăn đầu tư dịch vụ xay xát, phát triển kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên cơ sở cân đối ngân sách, Hội đồng nhân dân và UBND các cấp hàng năm đã bố trí, bổ sung 71 tỷ đồng vào nguồn vốn cho vay (thuộc các hộ chính sách), trong đó 8 tháng đầu năm 2016, các địa phương đã chuyên vốn gần 15 tỷ đồng sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay, gồm: Ngân sách tỉnh 8 tỷ đồng; Ngân sách huyện gần 7 tỷ đồng. Các địa phương thực hiện tốt là TP. Vinh, Nam Đàn, Yên Thành, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Đô Lương… 

Nhờ hỗ trợ thêm nguồn vốn từ ngân sách địa phương, giúp Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn.

Hoàng Vĩnh