#hoan hỷ

2 kết quả

Tôn giáo chân chính, đức tin lành mạnh

Tôn giáo chân chính, đức tin lành mạnh

(Baonghean) - Bản chất của tôn giáo chân chính là luôn hướng con người đến Chân-Thiện-Mỹ, tức là đến những giá trị tốt đẹp nhất của con người. Xét trên phương diện giáo lý, tôn giáo hướng con người làm những việc có giá trị cho cuộc sống, tạo ra những giá trị nhân văn cao cả,...