Hỏi - đáp

Hỗ trợ kinh phí cho UBND cấp xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở

Hỏi: Tôi nghe nói có QĐ 07 quy định xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Quý báo có thể nói rõ hơn về quyết định này cho chúng tôi được biết? (Nguyễn Trọng Bình - Tân Kỳ, Nghệ An)

Trả lời: Theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng”, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí cho ngân sách xã để bảo đảm chi thường xuyên cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Cụ thể, đối với diện tích rừng do UBND cấp xã trực tiếp quản lý sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm để tổ chức quản lý bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động chống chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, chi bồi dưỡng cho những người tham gia chữa cháy rừng với mức chi bằng ngày công lao động nghề rừng cao nhất ở địa phương. Chi hỗ trợ cho người tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng bị tai nạn về thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành, hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người trong thời gian điều trị tại bệnh viện; được xét công nhận chế độ như thương binh; trường hợp bị chết được hỗ trợ tiền mai táng phí, được xét công nhận chế độ như liệt sỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Những xã có rừng và có nguồn thu theo quy định được lập quỹ bảo vệ rừng cấp xã. Việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ

Hỏi: Con tôi muốn chứng thực văn bản song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, vậy cháu chứng thực tại huyện có được không?. (Chị Lê Thi Hoa - Thị trấn Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Trả lời: Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ.

Theo Nghị định mới, ngoài chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phòng Tư pháp cấp huyện còn có thêm thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ.

Bên cạnh đó, phòng Tư pháp cấp huyện cũng có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản song ngữ.

Ngoài ra, Nghị định 4/2012/NĐ-CP còn bổ sung quy định: Phòng Tư pháp cấp huyện có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.


T.N (tổng hợp)