Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TƯ4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin

(Baonghean.vn) - Hôm nay 15/1, Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin với 55 điểm cầu trong cả nước. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son- Ủy viên TƯ đảng,  Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

 

Đầu cầu Nghệ An do các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Quang Thành-  Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì với sự tham dự của các sở, ban, ngành liên quan.                       Giao ban tại điểm cầu Nghệ An

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) khẳng định hạ tầng thông tin là một trong 10 hạ tầng cần phát triển đồng bộ trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quốc gia (thể hiện trong Nghị quyết 13- NQ/TW về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020) là rất cần thiết và kịp thời,thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước về việc triển khai hạ tầng thông tin phục vụ kinh tế xã hội.

Vì vậy, mục tiêu Bộ Thông tin & truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến lần này là để quán triệt các nội dung của Nghị quyết 13-NQ-TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng hạ tầng thông tin đến các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ lực; trao đổi, thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ, hành động, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để khắc phục một số tồn tại mà Nghị quyết Trung ương 4 về kết cấu hạ tầng đã chỉ ra. Đó là quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển rất nhanh của hạ tầng thông tin; nguồn lực đầu tư chủ yếu vẫn là Nhà nước, chưa chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, tính liên kết quy hoạch hạ tầng thông tin với các quy hoạch hạ tầng khác…

Hội nghị đề cập đến 4 nội dung: Khai mạc; Phát triển hạ tầng Bưu chính Viễn thông; Ứng dụng hiệu quả CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ngành kinh tế và xã hội, chính quyền điện tử và Phát triển Công nghiệp CNTT.


Khánh Ly