Hưng Nguyên triển khai thi hành Hiến pháp 2013

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013. Dự hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện cùng cán bộ các xã trong huyện.
 
Các đại biểu được quán triệt, phổ biến nội dung, vai trò, tầm quan trọng của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Theo đó, Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980 và 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011). Bên cạnh đó, Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đầy đủ chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quy định về: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp…  
 
Thường trực Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp tại địa phương, đơn vị mình, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2014, việc triển khai học tập phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, sự tham gia phối hợp nghiêm túc của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản, điểm mới của Hiến pháp thông qua nhiều hình thức sinh động, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.
 
 Phan Hữu Hùng 
Huyện ủy Hưng Nguyên