[Infographics] Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa, là nhà báo lỗi lạc. Với việc thành lập Báo Thanh niên, cơ quan của Việt Nam cách mạng đồng chí hội, số đầu ra ngày 21/6/1925, Người đã khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ năm 1985, theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 21/6 được coi là Ngày Báo chí Việt Nam.
 
Thái Bình - Hữu Quân