Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về 5 năm thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Vinh

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Theo Kết luận này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 (viết tắt là Quyết định số 52/QĐ-TTg) do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; đồng thời lưu ý, nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Tình hình, kết quả đạt được:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng hướng Quyết định số 52/QĐ-TTg, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kịp thời ban hành quy định quản lý và tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch. Việc lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết ở một số địa phương cơ bản hoàn thành.

Các kế hoạch, chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội - kỹ thuật được phê duyệt cơ bản bám sát quy hoạch chung thành phố. Quỹ đất phát triển các công trình, khu chức năng quan trọng của đô thị được quản lý chặt chẽ. Các khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư theo quy hoạch.

Một góc TP Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐTTg, thành phố Vinh có bước phát triển khá tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt khá, là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh; kết cấu hạ tầng được xây dựng, nâng cấp, các chỉ tiêu đô thị loại I về hạ tầng kỹ thuật được nâng cao, bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại hơn; một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như: Giáo dục và đào tạo, y tế, truyền thông, du lịch; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh - quốc phòng được củng cố vững chắc.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Công tác lập, phê duyệt quy hoạch phân khu các phường, xã và công tác cắm mốc quy hoạch còn chậm. Một số khu chức năng, dự án có tính chất trung tâm vùng làm động lực phát triển thành phố chưa được hình thành. Kết cấu hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng thiếu hoàn chỉnh và không đồng bộ, nhất là giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, nghĩa trang. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị, hạ ngầm hệ thống cấp điện và nhà ở sinh thái, các tổ hợp công trình đa chức năng, hiện đại, tạo điểm nhấn cho thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã nêu trong Báo cáo, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả Quyết định số 52/QĐ-TTg. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch phân khu các phường, xã trong phạm vi quy hoạch. Tổ chức quy hoạch các dự án khu đô thị, khu chức năng quy mô lớn để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm vào nghiên cứu, thực hiện dự án, phát triển hạ tầng chung khu vực; hạn chế tối đa các dự án chia lô đất ở manh mún, nhỏ lẻ, phá vỡ quy hoạch. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung một số khu chức năng theo hướng khai thác lợi thế để phát triển kinh tế.

Phối cảnh một đoạn đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Trân Châu

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, ưu tiên quỹ đất phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, các công trình phúc lợi xã hội bảo đảm đô thị phát triển bền vững, thân thiện môi trường. Chỉ đạo các địa phương thuộc phạm vi đồ án điều chỉnh quy hoạch tiến hành rà soát, xác định nhu cầu và ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư để thực hiện quy hoạch trước khi chấp thuận các dự án khai thác quỹ đất. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thành phố Vinh vào danh mục các đơn vị thí điểm trong Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 52/QĐ-TTg. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng tâm có tính chất là động lực cho phát triển không gian đô thị vùng, khu vực. Đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như: Thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục - đào tạo và phát triển đô thị. Nghiên cứu, thành lập lại Quỹ phát triển đất phục vụ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đấu giá các khu đất xây dựng khu đô thị, khu thương mại...

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này.