Khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan Đảng

Ông Phạm Minh Chính đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức, hoạt động của đảng ủy với ban cán sự đảng ở các bộ, ngành, đoàn thể TƯ, địa phương hiện nay...

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế của một số địa phương, đơn vị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

khac phuc tinh trang chong cheo trong to chuc hoat dong cua cac co quan dang hinh 1

Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Trong hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nhiều nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được kết quả nhất định.

Tuy vậy, hạn chế, khuyết điểm chung hiện nay là chủ trương, giải pháp đề ra nhiều nhưng chưa tạo được đột phá; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, có nơi triển khai tích cực, có nơi làm cầm chừng; việc sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên.

Do đó, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quẩ vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  Phạm Minh Chính nhấn mạnh những nội dung cần thảo luận, trong đó tập trung vào phương thức lãnh đạo của Đảng. Đề án lần này đề xuất theo hướng tập trung vào nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Do đó các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức Đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương; biện pháp khắc phục tình trạng bất cập, chồng chéo trong tổ chức và hoạt động của đảng ủy với ban cán sự hoặc đảng đoàn ở các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương hiện nay...

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ, văn kiện Đại hội XII của Đảng yêu cầu tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nghiên cứu thực hiện thí điểm một số cơ quan đảng, nhà nước tương đồng về chức năng nhiệm vụ, tinh giản tổ chức bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị đại biểu dự Hội thảo bằng kinh nghiệm thực tiễn công tác cho ý kiến về các nội dung này./.

Theo VOV