Không công nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Kiều ở xã Châu Quang (lần 2)

(Baonghean) - Không có cơ sở pháp lý để công nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Kiều ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (lần 2).
 
Bà Nguyễn Thị Kiều tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Trương Tiến Thành đối với phần diện tích đất nông nghiệp 928m2 thuộc thửa đất số 171, tờ bản đồ số 54, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bà Kiều cho rằng diện tích đất nêu trên là của gia đình bà khai hoang. Ngày 14/2/2015, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 766/QĐ-UBND.KT quyết định về việc giải quyết tranh chấp đất giữa bà Nguyễn Thị Kiều và ông Trương Tiến Thành như sau:
 
Căn cứ: 
 
Kết quả hòa giải của UBND xã Châu Quang và giải quyết tranh chấp đất đai lần 1 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.
 
Kết quả kiểm tra hiện trạng:
 
Hiện trạng phần diện tích tranh chấp đang được ông Trương Tiến Thành sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản.
 
Kết quả đối thoại với các bên tranh chấp:
 
Ngày 29/12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương đối thoại với bà Nguyễn Thị Kiều, ông Trương Tiến Thành, kết quả như sau:
 
Bà Nguyễn Thị Kiều không đồng ý với Dự thảo Báo cáo của tổ công tác liên ngành tham mưu giải quyết tranh chấp; tiếp tục yêu cầu nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với phần diện tích đất 928m2 thuộc thửa đất số 171, tờ bản đồ số 54.
 
Ông Trương Tiến Thành đồng ý với Dự thảo Báo cáo của tổ công tác liên ngành tham mưu giải quyết tranh chấp.
 
Các sở, ngành tham gia đối thoại nêu trên, UBND huyện Quỳ Hợp, UBND xã Châu Quang đều đồng ý với kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị tại Dự thảo Báo cáo của Tổ công tác liên ngành.
Kết luận:
 
1. Diện tích đất 928m2, thuộc thửa đất 171, tờ bản đồ số 54, xã Châu Quang (hiện đang tranh chấp giữa bà Nguyên Thị Kiều với ông Trương Tiến Thành) là đất bãi bồi ven suối, do UBND xã Châu Quang quản lý, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng theo quy định của pháp luật.
 
2. Bà Nguyễn Thị Kiều không có đủ căn cứ pháp lý để được thừa nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất 928m2, tờ bản đồ số 54, xã Châu Quang, cụ thể: 
 
Bà Kiều không có giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng đối với phần diện tích đất đang tranh chấp theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013.
 
Trước năm 1993, chính quyền địa phương xác định việc sử dụng đất của bà Kiều là không ổn định; không đăng ký sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Từ sau năm 1993 đến nay, bà Kiều không sử dụng đất.
 
3. Ông Trương Tiến Thành không có đủ căn cứ pháp lý để được thừa nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất 928m2, thửa đất số 171, tờ bản đồ số 54, xã Châu Quang, cụ thể:
 
Ông Thành không có giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng đối với phần diện tích đang tranh chấp theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013.
 
Qua làm việc với Tổ công tác liên ngành, ông Thành đã thống nhất với Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (không công nhận diện tích đất tranh chấp cho bên tranh chấp nào);
 
Từ những căn cứ nêu trên, quyết định:
 
Điều 1. Không có căn cứ pháp lý để thừa nhận diện tích đất 928m2, thuộc thửa đất 171, tờ bản đồ số 54, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp cho bà Nguyễn Thị Kiều cũng như đối với ông Trương Tiến Thành. Diện tích đất 928m2 nêu trên là đất bãi bồi ven suối, do UBND xã Châu Quang quản lý, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng theo quy định của pháp luật.
 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.
 
Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết tranh chấp này, bà Nguyễn Thị Kiều và ông Trương Tiến Thành có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch ỤBND xã Châu Quang; bà Nguyễn Thị Kiều, ông Trương Tiến Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 
UBND tỉnh