Không để phát sinh phí, lệ phí

(Baonghean) - Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính - ông  Phạm Đình Thi, về một số nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Phí và lệ phí. 

P.V: Thưa Vụ trưởng, thời gian qua, khi lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Phí và lệ phí, đã có một số ý kiến đề nghị cần quy định cả các dịch vụ do các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước cung cấp. Ông cho biết quan điểm của Bộ Tài chính về vấn đề này?

Vụ trưởng Phạm Đình Thi: Về nội dung trên, Bộ Tài chính cho rằng việc đưa các dịch vụ do các tổ
Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính.
Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính.
chức, cá nhân ngoài Nhà nước cung cấp ra khỏi phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật sẽ có tác dụng trong thúc đẩy xã hội hóa, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà khối tư nhân có thể tham gia cung cấp dịch vụ. Nhà nước sẽ rút dần các hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ ở các lĩnh vực mà tư nhân có thể tham gia và chỉ cung cấp các dịch vụ quan trọng, thiết yếu, liên quan đến an sinh xã hội mà khu vực tư nhân không có khả năng tham gia. Bên cạnh đó, để tránh tác động lớn đến đời sống của người dân và xã hội, Nhà nước sẽ quản lý đối với các dịch vụ do tư nhân cung cấp theo quy định của Luật Giá, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân, đảm bảo tính cụ thể, minh bạch của Luật, Bộ Tài chính đã phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, và danh mục phí và lệ phí được chi tiết ngay tại dự thảo Luật và giao Chính phủ quy định cụ thể, theo dòng phí và lệ phí (nếu có). Điều này cho phép có thể thực hiện thống nhất các khoản phí, lệ phí, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn, song phải đảm bảo không phát sinh tăng thêm khoản phí, lệ phí trong Danh mục đã quy định trong Luật.  

Cần lưu ý là danh mục phí, lệ phí được quy định trong Luật là khá lớn, việc quy định cơ chế thu, mức thu và phương thức thu phụ thuộc vào đặc điểm, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng loại phí, lệ phí. Do đó, Bộ Tài chính thấy việc quy định ngay trong luật các nội dung này là không khả thi mà sẽ phân cấp cho Chính phủ, Bộ Tài chính và HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể về mức thu và phương thức thu phù hợp với tính chất và đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí ở từng địa phương cụ thể. 

P.V: Có phải đã có ý kiến đề nghị quy định ngay trong Luật toàn bộ các khoản thu phí được nộp 100% vào NSNN, khoản phí do đơn vị sự nghiệp công lập thu được để lại một phần, nhưng quy định khung mức thu và tỷ lệ để lại ngay trong luật?

Vụ trưởng Phạm Đình Thi: Tại Điều 5 của Luật NSNN số 83/2015/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, thu NSNN bao gồm toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN thực hiện nộp NSNN theo quy định của pháp luật. Do vậy, để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật, tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo dự kiến sửa lại Điều 10 của Dự thảo luật để phù hợp với quy định của Luật NSNN.  

Đã có những đề nghị quy định ngay trong Luật về mức thu và tỷ lệ (%) để lại cho các đơn vị tổ chức thu phí; tỷ lệ để lại cho tổ chức thu và các địa phương theo một mức thống nhất trên toàn quốc, và Bộ Tài chính cho rằng do Dự thảo có phạm vi điều chỉnh khá rộng, bao gồm rất nhiều khoản phí, lệ phí thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau; mỗi khoản phí và lệ phí có tính chất, nội dung, định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế quản lý đặc thù riêng. Do vậy, việc xác định mức thu, tỷ lệ để lại cho các tổ chức thu phí, lệ phí và các địa phương ngay trong Luật là không khả thi, mà chỉ quy định về nguyên tắc xác định mức thu và phân cấp cho Chính phủ và HĐND quy định cụ thể mức thu, nộp, tỷ lệ để lại của từng khoản phí cho phù hợp với thực tiễn. 

Hoặc có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của tổ chức thu phí và lệ phí phải thu đúng, thu đủ và công khai hoạt động thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí. Tuy nhiên, phí, lệ phí ngoài thực hiện theo quy định tại Luật này còn phải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tại Luật Quản lý thuế đã quy định khá rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu, nộp phí, lệ phí (bao gồm cả tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ trả phí và tổ chức thu phí, nộp NSNN). Do đó, dự thảo luật không cần quy định thêm. Hay như ý kiến đề nghị quy định thủ tục khai, nộp phí và lệ phí ngay trong Luật để đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân. Đề nghị này được chúng tôi tiếp thu và bổ sung ngay trong Dự thảo luật. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, cơ quan soạn thảo dự kiến đề nghị Quốc hội cho phép, giao Chính phủ quy định chi tiết thực hiện.

P.V: Một trong những điểm nóng về phí và lệ phí trong thời gian qua là nhiều cấp có thẩm quyền quy định một số loại phí nằm ngoài Danh mục của Luật phí và lệ phí. Theo Vụ trưởng, cần giải quyết “nút thắt” này như thế nào?

Vụ trưởng Phạm Đình Thi: Việc quy định Danh mục phí, lệ phí trong Luật nhằm đảm bảo việc thống nhất trong cả nước, tránh tình trạng tự ban hành và thu các loại phí ngoài danh mục, tạo gánh nặng và gây bức xúc cho người dân trong giai đoạn vừa qua. Do đó, Bộ Tài chính đã đề nghị không bổ sung thẩm quyền cho phép chính quyền địa phương quy định một số loại phí nằm ngoài Danh mục của Luật phí và lệ phí. Trong trường hợp cần thiết, phù hợp với điều kiện phát triển KT - XH của mình, các địa phương báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung danh mục. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội cho phép bổ sung một khoản quy định về thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. HĐND cấp tỉnh đương nhiên có quyền giám sát việc thi hành pháp luật về phí, lệ phí trên địa bàn.

Trong thực tế, có một số ý kiến đề nghị bỏ nội dung quy định nguyên tắc xác định mức thu phí “có lợi nhuận phù hợp”; đối với phí cung cấp dịch vụ của cơ quan nhà nước thực hiện thì không tính đến lợi nhuận. Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc “công bằng” và cân nhắc nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí trong nguyên tắc xác định mức thu. Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã bỏ nguyên tắc xác định mức thu phí “có lợi nhuận phù hợp”. Tuy nhiên, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ công, giảm bớt gánh nặng của Nhà nước, dự kiến bổ sung nguyên tắc khuyến khích thực hiện xã hội hóa. Đồng thời, để đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, bổ sung nguyên tắc xác định mức thu phí “đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân” và sửa nguyên tắc “đảm bảo bù đắp chi phí” thành “cơ bản đảm bảo bù đắp chi phí” nhằm thể hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.  

P.V: Trân trọng cảm ơn Vụ trưởng!

Sông Hồng (Thực hiện)

Tin mới

Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được cử tri phản ánh và kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra và trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nẻ nhà ở của một số hộ dân tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này. 
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Bóng đá Việt vươn tầm để tiệm cận khu vực

(Baonghean.vn) -  Khi quá trình bảo vệ và lấy lại ngôi vô địch AFF Cup 2018 vẫn là một cửa ải khó vượt đối với đội tuyển Việt Nam thì câu chuyện vươn tầm của bóng đá Việt vẫn diễn ra liên tục theo nhiều cách khác nhau. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới tay phù thủy Park Hang-seo lần lượt chiến thắng các đội bóng lớn như Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, Ấn Độ tại giải giao hữu Tam hùng 2022 mới đây, cầm hòa trên sân Nhật Bản cũng tại vòng loại thế giới nói trên.
Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy (CNDT) xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.
[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến 6h ngày 4/10, cơn lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân nơi cơn lũ tràn qua. Hàng trăm ngôi nhà, tài sản, phương tiện của người dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các địa phương, đơn vị ủng hộ người dân vùng lũ

Các địa phương, đơn vị ủng hộ người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 4/10, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động, quyên góp, giúp đỡ bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
 Bộ đội giúp người dân Mường Xén khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Bộ đội giúp người dân Mường Xén khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

(Baonghean.vn) - Cơn lũ kinh hoàng tràn qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn trong ngày 2/10 đã gây cảnh tan hoang tại nhiều địa bàn dân cư, gây sạt lở, ngập úng, hư hỏng Trạm cấp nước Kỳ Sơn – nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thị trấn Mường Xén. Để sớm góp phần ổn định cuộc sống cho đồng bào bị ảnh hưởng do lũ, sáng 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ, trong đó có Trung đoàn 764 tham gia nạo vét bùn đất, dọn dẹp vệ sinh cụm bể lắng lọc, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ lắp đặt lại mạng lưới đường ống, qua đó sớm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Đề nghị chuyển chế độ 'bồi dưỡng' thành 'phụ cấp' ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm

Đề nghị chuyển chế độ 'bồi dưỡng' thành 'phụ cấp' ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những kiến nghị mà nhiều cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc trăn trở truyền tải để các đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt và có ý kiến với các cơ quan liên quan, nhằm sớm có chính sách hợp lý, thỏa đáng hơn trước những đóng góp, vai trò của cán bộ ở cơ sở.
Cùng bay lên nào - Lễ hội khinh khí cầu Cửa Lò 2022

Cùng bay lên nào

(Baonghean.vn) - Ngày 15/7, TX. Cửa Lò lần đầu tiên tổ chức ngày hội khinh khí cầu. Đây là hoạt động du lịch mới, đặc sắc, nối dài chuỗi hoạt động kích cầu du lịch tại Cửa Lò. Sự kiện này đã được nhiều người dân và du khách biết đến từ trước và tìm về phố biển để trải nghiệm.
Người dân liều mình đi bắt cá mùa lũ. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo đuối nước do đánh bắt cá, vớt củi mùa lũ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do mưa lớn liên tục, những ngày vừa qua địa bàn Nghệ An xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập úng trên diện rộng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người dân vùng lũ vẫn liều mình ra dòng nước lớn để đánh bắt cá và vớt củi, gỗ. Trong đợt lũ vừa qua đã có người đuối nước tử vong khi chèo thuyền đánh bắt cá. 
Viết và Đọc

Ấn phẩm 'Viết và Đọc' chuyên đề Văn học Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức giới thiệu cuốn Viết và Đọc chuyên đề Văn học Hàn Quốc. Đây là ấn bản đặc biệt về văn học Hàn Quốc do các nhà văn, dịch giả, học giả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc chung tay thực hiện - một minh chứng nữa về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn học.
Nguy cơ nhồi máu cơ tim vì mỡ máu cao

Nguy cơ nhồi máu cơ tim vì mỡ máu cao

(Baonghean.vn) - Nhồi máu cơ tim là một trong những biến chứng nguy hiểm của mỡ máu cao. Cơn nhồi máu cơ tim thường xuất hiện đột ngột, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.