Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Anh Sơn, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đề nghị địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.
Chiều 11/9, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Nội vụ do đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Anh Sơn.. Ảnh: Thanh Lê
Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Xác định vai trò của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, huyện Anh Sơn đã đưa nội dung này vào nhiệm vụ trọng tâm vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tham mưu ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác CCHC để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, cùng với việc đề ra các nhiệm vụ công tác CCHC, UBND huyện Anh Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện. Huyện Anh Sơn đã tổ chức được các hội nghị chuyên đề về công tác CCHC để giao từng nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, thị trấn tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyền phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Huyện Anh Sơn đã tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC cấp xã, chấm điểm, đánh giá xếp hạng công tác CCHC hàng năm một cách dân chủ, công khai, trung thực và kịp thời, tạo động lực phấn đấu giữa các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Năm 2019 huyện Anh Sơn tiếp nhận (kể cả năm 2018 chuyển qua) 12.979 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 12.917 hồ sơ. Trong đó, trả trước hạn:  457 hồ sơ; trả đúng hạn: 12.460 hồ sơ; không có hồ sơ trả quá hạn.

Năm 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3.673 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết: 3.673 hồ sơ. Trong đó, trả trước hạn:  102 hồ sơ, trả đúng hạn:  3.558 hồ sơ, trả quá hạn: 13 hồ sơ.

 

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền quản lý như: sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, thực hiện hợp nhất, giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

Song song, huyện Anh Sơn thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, năng lực lãnh đạo, vị trí việc làm và chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, công vụ được giao.

Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Hàng năm, UBND huyện Anh Sơn ban hành các quyết định giao tự chủ về biên chế và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành, trao đổi giữa các cơ quan hành chính trên phần mềm công nghệ thông tin, office đảm bảo hoạt động, xử lý văn bản, thông tin kịp thời và chính xác góp phần hiện đại hóa hành chính.

Đồng thời, UBND huyện quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động hướng tới doanh nghiệp, doanh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Nêu cao trách nhiệm cán bộ, công chức

Qua kiểm tra tại các phòng, ban thuộc UBND huyện và các xã: Cao Sơn, Hùng Sơn, đoàn kiểm tra chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính như: thống kê rà soát TTHC cấp xã chưa đầy đủ; dịch vụ công cấp độ 3, 4 khó thực hiện theo mục tiêu đề ra; cải tạo, nâng cấp bộ phận một cửa của UBND huyện, nâng cao chất lượng đánh giá xếp loại cán bộ, công chức… 

Kết luận cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Chung ghi nhận, huyện Anh Sơn là một trong những địa phương có nhiều giải pháp, cách làm hay trong thực hiện công tác cải cách hành chính.
Đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp: nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, rà soát văn bản cắt giảm, tinh giản thủ tục, thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Huyện cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ; công bố niêm yết công khai, đưa các thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận một cửa theo quy định; tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính...