Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Cửa Lò, Nghi Lộc và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 18-KH/BTGTU ngày 09/02/2017 về kiểm tra, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 3 Đảng bộ: Thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc và Đô Lương.

Sau khi kiểm tra 3 cơ quan, đơn vị cơ sở để nắm rõ tình hình thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, làm việc với các huyện, thị, đoàn đánh giá, ghi nhận những kết quả nổi bật như: Đã triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng kế hoạch và nghiêm túc thực hiện; có rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung Chỉ thị phù hợp các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị về các hành vi, tác phong, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; xây dựng được các mô hình điểm, có nhiều cách làm sáng tạo; đã thể hiện rõ vai trò người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm...;

Quang cảnh buổi làm việc với Thường trực, Ban Tuyên giáo, Phòng Nội vụ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phương Thảo.

Đồng thời, đoàn công tác chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục: Một số đơn vị vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức còn đi muộn, về sớm; xử lý công việc chậm, thái độ nóng nảy; tình trạng hút thuốc nơi công sở chưa chấm dứt triệt để; vai trò người đứng đầu có lúc chưa rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị chưa tổ chức thường xuyên; một số mô hình điểm chưa lan tỏa...

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU có hiệu quả, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị cần thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTG ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ "về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước"; Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định "về xử lý kỷ luật đối với công chức"; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp", Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị 25-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp", Đề án 07-ĐA/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng...;

Bên cạnh đó, cần kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cơ quan đơn vị phù hợp; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, người cán bộ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; có tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng hàng năm...

Theo kế hoạch, từ ngày 15-16/3, Đoàn tiếp tục kiểm tra tại huyện Đảng bộ huyện Tương Dương, Quỳ Châu.

Phương Thảo

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)