Kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế…

Những kết quả nổi bật

 
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch 207-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị 35, các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc đã chọn 91/1447 (= 6,29 %) đảng bộ, chi bộ cơ sở làm điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu: Nhật Tuấn

Có 04 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm đại hội điểm (gồm: Đảng bộ huyện Yên Thành, Đảng bộ huyện Con Cuông, Đảng bộ thị xã Cửa Lò, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã kịp thời chỉ đạo 14 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành đại hội điểm hoàn thành trước ngày 20/3/2020 đảm bảo các yêu cầu chung.

Đến ngày 27/3/2020, toàn tỉnh có 159/1447 (= 11%) tổ chức cơ sở đảng đã đại hội xong (trong đó đảng bộ cơ sở 85/779 = 10,9%, chi bộ cơ sở 74/668 = 11,1%). Số cơ sở đại hội điểm là 62/91 = 68,1% (trong đó đảng bộ cơ sở 50/75 = 66,7%, chi bộ cơ sở 12/16 =7,5%); số còn lại tạm dừng đại hội do tình hình dịch Covid-19.

Nhìn chung, cấp ủy các cấp đã quán triệt và triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 kịp thời; các đảng bộ, chi bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu.

Báo cáo chính trị thực hiện nghị quyết đại hội được các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ đến sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; Gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; các đại biểu tham dự đại hội có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thể hiện rõ trách nhiệm người đại biểu.

Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Sau đại hội đã tạo được bầu không khí thi đua, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số cấp ủy cơ sở đã ban hành quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy; triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Những bài học rút ra

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, trong quá trình chuẩn bị có đơn vị chưa chú trọng công tác tuyên truyền trước và sau đại hội, trang trí khánh tiết tại đại hội chuẩn bị chưa tốt, chưa bám vào hướng dẫn. Maket đại hội có đơn vị phải làm lại do không phù hợp về hình thức, trong hội trường còn quá nhiều khẩu hiệu... Việc xây dựng báo cáo chính trị có nơi còn dài, chưa bám sát đề cương, nội dung còn chung chung, chưa cụ thể; dự thảo chương trình hành động sau đại hội để đại hội thảo luận có nơi chưa chuẩn bị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội điểm tại xã Quỳnh Hậu. Ảnh tư liệu: Việt Hùng

Đối với báo cáo kiểm điểm cấp ủy có một số tổ chức đảng chuẩn bị còn trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa nêu bật được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, chế độ công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy khóa cũ; chương trình đại hội có nội dung chưa phù hợp; công tác điều hành của đoàn chủ tịch có phần lúng túng; việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều...

Để tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở còn lại, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần lưu ý một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng và công tác tuyên truyền. Nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề hằng năm và các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, 7, 8 (khóa XII) của Đảng. Chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên. Nắm chắc và quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về đại hội đảng các cấp. Đồng thời, gắn việc chuẩn bị tổ chức đại hội với phát động các phong trào thi đua của quần chúng bằng những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực…

Thứ hai, tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm chất lượng. Báo cáo chính trị đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu phải có tính tiến công; lựa chọn tiêu đề đại hội, kết cấu báo cáo phải hợp lý; phần đánh giá kết quả đạt được cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nêu được những chỉ tiêu không đạt, nguyên nhân vì sao không đạt. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần ngắn gọn, đánh giá được tình hình về số lượng, chất lượng ban chấp hành so với đầu nhiệm kỳ; nội dung đánh giá vai trò lãnh đạo của ban chấp hành, ban thường vụ đối với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị…

Thứ ba, làm tốt công tác nhân sự đại hội cơ sở. Đề án nhân sự phải thực hiện thật sự dân chủ, sát thực, chú ý phải lấy tiêu chuẩn làm chính, theo hướng nâng cao chất lượng; đảm bảo cơ cấu trẻ, nữ, hợp lý tỷ lệ dân tộc (nếu có); đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và chính trị nếu không đạt phải chỉ đạo bầu thiếu số lượng cấp ủy. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch Hội đồng nhân dân. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp thông báo rõ phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư để đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất bầu đúng phương án, cơ cấu. Bầu cử cấp ủy khóa mới phải đảm bảo số lượng, cơ cấu, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo Quy chế và Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Nhân dân xóm Thanh Lưu, xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) đổ bê tông đường liên xóm - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: P.V

Thứ tư, công tác vận động quần chúng. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhằm tập hợp rộng rãi ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Khơi dậy và tổ chức các phong trào quần chúng thi đua, xây dựng các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, tạo động lực và động cơ phấn đấu, khơi dậy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ năm, những việc cần làm ngay sau đại hội cơ sở. Tuyên truyền thành công của đại hội. Làm tốt việc lưu, lập, quản lý hồ sơ sau đại hội báo cáo để cấp trên thẩm định, chuẩn y. Thực hiện kịp thời việc phân công trong cấp ủy, xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy, chương trình hành động. Chủ động rà soát để triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy. Triển khai tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy tham gia lần đầu.

Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cơ sở. Cần phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên bám sát, cập nhật thường xuyên tình hình chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội cơ sở. Chú trọng chỉ đạo những nơi có khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự; những khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội phải được kết luận trước khi bước vào đại hội.

Trong chỉ đạo phải nắm chắc nguyên tắc, quy định, quy trình để đảm bảo sự thống nhất chung không để cơ sở lúng túng. Tổ chức nghe, duyệt đại hội nghiêm túc chặt chẽ, có thông báo của cấp ủy cấp trên bằng văn bản đối với cơ sở; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị sau khi duyệt đại hội hoàn thiện các nội dung trước khi bước vào đại hội chính thức. Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội cơ sở, kịp thời kiểm điểm, xử lý đối với những nơi có vi phạm; đồng thời rà soát các văn bản của cấp mình để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An