Lấy ý kiến về mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của TP. Vinh

(Baonghean.vn) – UBND tỉnh Nghệ An thông báo về việc lấy ý kiến về kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông mới của TP. Vinh:

Huy động máy móc mở đường làm nông thôn mới. Ảnh: P.V

Ngày 19/11/2016 UBND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung, tiêu chí nông thôn mới cấp huyện tại thành phố Vinh, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm tra các nội dung, tiêu chí nông thôn mới cấp huyện tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, đến ngày 19/11/2016 thành phố Vinh đã đạt các tiêu chí của thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh  thông Báo về việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới của thành phố Vinh, cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia ý kiến: Toàn thể nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung tham gia ý kiến: Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Vinh giai đoạn 2011 - 2016 (dự thảo báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh tại địa chỉ Website http://nongthonmoinghean.vn).

Thời gian tham gia ý kiến: Trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày thông báo).

Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh), địa chỉ: số 4 đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; Địa chỉ Email: nongthonmoina@gmail.com (mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0915717375).

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn của thành phố Vinh, trình UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh