Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu của non sông, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua đóng góp vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ngày 11 tháng 6 hằng năm trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước ở nước ta.

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta ngày càng cam go, gian khổ, để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào Thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc.

Lời Kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trái) và Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Cứu Quốc ngày 11/6/1948.

Tiếp theo chỉ thị này, ngày 1/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi toàn quốc thi đua yêu nước, toàn văn như sau:

"Cùng toàn thể đồng bào yêu quý,

Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng kém ai.

Nay muốn độc lập, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau.

Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái, trai, già trẻ, toàn thể quốc dân ta, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc thi đua yêu nước, tức là tăng gia sản xuất.

Như thế thì:

Kháng chiến nhất định thắng lợi,

Kiến quốc nhất định thành công".

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội anh hùng, chiến sỹ thi đua chống Mỹ cứu nước, năm 1966.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị của Trung ương Đảng về phong trào thi đua ái quốc, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Toàn văn như sau:

"Mục đích thi đua ái quốc là:

Diệt giặc đói,

Diệt giặc dốt,

Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là: Dựa vào:

Lực lượng của dân.

Tinh thần của dân, để gây:

Hạnh phúc cho dân.

Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau:

Làm cho mau,

Làm cho nhiều.

Hội nghị Thi đua ái quốc tại Việt Bắc, năm 1949.

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, thực hiện một khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến,

Toàn diện kháng chiến.

Trong thi đua ái quốc, chúng ta:

Vừa kháng chiến,

Vừa kiến quốc.

Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc sẽ là:

Toàn dân đủ ăn đủ mặc,

Toàn dân biết đọc, biết viết,

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm.

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

Thế là chúng ta thực hiện:

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng công binh tại căn cứ địa Việt Bắc (2/1951); Thăm bà con nông dân Hải Hưng (nay là Hải Dương) năm 1958; Thưởng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên cho các cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công ở mặt trận Điện Biên Phủ; thăm nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956). Ảnh tư liệu

Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin:

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi.

Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Hỡi toàn thể chiến sỹ

Tiến lên!"

HỒ CHÍ MINH

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong cả nước. Ảnh tư liệu

Theo: Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia

Tin liên quan

Lan tỏa những điển hình thi đua yêu nước

Lan tỏa những điển hình thi đua yêu nước

(Baonghean.vn)- Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015, tối 22/9 diễn ra chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến với sự góp mặt của hàng trăm đại biểu, khách mời và 222  điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Các tin khác