Mặt trận phải đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(Baonghean.vn) - Đó là nhiệm vụ được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề ra trong thời gian tới khi kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, khóa VIII chiều 5/7.
Sau 1 ngày làm việc, nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14 (khóa VIII).
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, có 15 lượt ý kiến đại biểu tích cực đóng góp, xây dựng, đề nghị về những giải pháp nhằm phát huy vị thế của MTTQ Việt Nam và vai trò của người dân ở địa bàn khu dân cư.

Theo đó, Mặt trận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tuyên truyền miệng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là sau một số vụ việc tụ tập đông người phản đối Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Đồng thời, MTTQ Việt Nam cần cùng với Đảng và Nhà nước tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Góp ý vào chủ đề Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9, một số đại biểu cho rằng chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển” phù hợp với bối cảnh hiện tại. Song song với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, cần tăng cường hợp tác với các nước bạn để củng cố hoạt động của Mặt trận, từ đó xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Mặt trận phải quan tâm đến việc xây dựng con người Việt Nam, tuyên chiến với những biểu hiện xuống cấp về đạo đức.

Liên quan tới sửa đổi Điều lệ, các đại biểu đều cho rằng, việc hoàn thiện Điều lệ sẽ góp phần tăng cường vai trò của Mặt trận. Để nâng cao được vị thế của MTTQ Việt Nam, các đại biểu đề nghị Điều lệ mới phải đảm bảo tổ chức của Mặt trận đủ mạnh, hoạt động phải có hiệu quả, kỷ luật phải nghiêm, mỗi cán bộ làm công tác mặt trận phải cùng đồng tâm, hiệp lực đưa ra các chương trình hành động hiệu quả, nhất là các hoạt động giám sát, phản biện hiệu quả.

Đại biểu Lê Bá Trình - Nguyên Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Mỹ Nga
Tiếp thu và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

MTTQ các cấp thời gian tới cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, để nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của một số phần tử lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, gây rối làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Cán bộ Mặt trận phải  nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân; đồng thời phát huy dân chủ, chủ động phối hợp giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở. Từ đó triển khai hiệu quả hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ Mặt trận các cấp bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 4/1/2018 để chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt quan tâm việc đổi mới nội dung, tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.
Song song với đó, cán bộ Mặt trận cần tổ chức thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9; chú trọng việc thực hiện các Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Mặt trận các cấp cũng cần tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, giám sát, phản biện xã hội, đổi mới cách làm, tăng cường đối thoại chú trọng hiệu quả của sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận và sự tham gia của người dân, kịp thời báo cáo cho tổ chức Đảng các thông tin đầy đủ, khách quan, không né tránh.