#ngáo đá

88 kết quả

Ngáo

Ngáo

(Baonghean) - Ngáo thường được mặc định gắn liền với tình trạng phê thuốc của các con nghiện sau khi sử dụng một dạng ma túy tổng hợp - ngáo đá. Tuy nhiên, nếu chiết nó ra thì “ngáo” là một chuyện còn “đá” là một chuyện khác.